Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydziały

Biuro Rady – BR

Biuro Prawne - BP

Zespół ds. Zamówień Publicznych - ZZP

Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej – OR

a) Administrator Systemów Informatycznych - ASI

Wydział Finansowy – FN

Wydział Edukacji – ED

Wydział Architektury i Budownictwa - AB

Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – GN

a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii - GN

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – KD

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – WB

Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - OPP

Wydział Infrastruktury i Inwestycji – II

Audytor Wewnętrzny – AW

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – PRK

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IODO

 

Biuro Rady - BR

Dyrektor – Emilia Lorenz
tel.: 55 646 04 14
e-mail: br@powiat.malbork.pl

Zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu Malborskiego, Komisji Rady oraz Zarządu Powiatu Malborskiego. Do głównych zadań Biura Rady należy:

 1. Prowadzenie Biura Rady Powiatu.
 2. Kompletowanie zgromadzonych materiałów niezbędnych do pracy Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu.
 3. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej na posiedzenia Zarządu, Komisji i Rady Powiatu.
 4. Organizacja posiedzeń Zarządu, Komisji i sesji Rady Powiatu (w tym: uroczystych i nadzwyczajnych), posiedzeń wyjazdowych w ramach planu pracy Komisji Rady Powiatu oraz obsługa techniczna i merytoryczna w tym zakresie.
 5. Protokołowanie posiedzeń Komisji Statutowych i Rady Powiatu.
 6. Prowadzenie rejestru i zbioru:
  1. uchwał Zarządu i Rady Powiatu,
  2. wniosków i opinii Komisji,
  3. interpelacji i zapytań radnych.
 7. Przesyłanie, w terminie ustawowym, podjętych uchwał Wojewodzie, a uchwał dotyczących budżetu - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 8. Elektroniczne sporządzanie i wysyłanie wniosków z załączonymi uchwałami podlegającymi publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 9. Przekazywanie odpisów podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu, wniosków Komisji i interpelacji radnych do realizacji według kompetencji.
 10. Przechowywanie przez jeden rok nośników elektronicznych z nagraniami z obrad sesji, a z nagraniem obrad sesji w sprawie udzielenia absolutorium przez okres kadencji rady.
 11. Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznych informacji dotyczących terminów i porządków planowanych sesji Rady Powiatu, podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
 12. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu.
 13. Przygotowywanie informacji z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 14. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień dotyczących nieobecności radnych na posiedzeniach Zarządu, Komisjach, sesjach Rady Powiatu.
 15. Prowadzenie ewidencji i danych osobowych radnych powiatu.
 16. Przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Organizowanie radnym merytorycznych szkoleń.
 18. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 19. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu.
 21. Udostępnianie dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz Dyrektor Biura Rady.
 22. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz zadań zleconych przez przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę i Sekretarza Powiatu.

 

Biuro Prawne - BP

Do zadań Biura Prawnego należy:

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
 2. Opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez Powiat;
 3. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, komórek organizacyjnych starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu;
 4. Obsługa prawna Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi;
 5. Obsługa prawna posiedzeń Rady i Zarządu;
 6. Nadzór prawny nad egzekucją administracyjną oraz współpraca z Wydziałem Finansowym w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 7. Obsługa prawna w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami powiatowymi.

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych - ZZP

Kierownik – Mariola Sikorska
tel.: 55 646 04 27
e-mail:  m.sikorska@powiat.malbork.pl

 

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Zamówień Publicznych należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych związanych z procedurami przygotowywanymi przez komórki organizacyjne starostwa;
 2. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do wszystkich zamówień publicznych prowadzonych przez starostwo;
 3. Wybór trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z ustawą;

 

Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR

Dyrektor – Patrycja Pawlikowska-Słodownik
tel.: 55 646 04 10
e-mail: or@powiat.malbork.pl

Wydział zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. Do głównych zadań Wydziału należy:

 1. Przygotowywanie projektu Statutu Powiatu i propozycji jego nowelizacji.
 2. Przygotowywanie projektów m.in. Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Starostwa Powiatowego, Regulaminu Pracy Starostwa, Regulaminu Wynagradzania oraz Funduszu Socjalnego, dokonywanie zmian wraz z bieżącą aktualizacją wykazu jednostek, instytucji podległych Staroście - kontrola ich realizacji.
 3. Organizowanie spotkań, konferencji, wizyt, uroczystości.
 4. Koordynowanie obiegu dokumentów i pism kierowanych do Starostwa.
 5. Koordynowanie współpracy Starosty z gminami, organizowanie i obsługa techniczna tych spotkań.
 6. Koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym współpraca z partnerami zagranicznymi.
 7. Obsługa sekretariatu Starostwa.
 8. Organizacyjno-techniczna obsługa narad i spotkań kierownictwa Starostwa z kierownictwem komórek organizacyjnych oraz ewidencjonowanie i nadzorowanie realizacji podjętych tam ustaleń.
 9. Zapewnienie wykonania zadań funkcjonowania, kierowania i organizacji pracy w Starostwie.
 10. Wykonywanie czynności związanych ze współpracą z Sejmikiem Województwa Pomorskiego, zwłaszcza w zakresie ewidencjonowania, przekazywania oraz czuwania nad terminową realizacją kierowanych do Starosty inicjatyw, opinii, wniosków oraz interpelacji.
 11. Kontrola terminowego opracowania odpowiedzi na kierowane do Starosty postulaty, skargi i wnioski oraz interpelacji radnych, poselskich i senatorskich, jak i Wojewody Pomorskiego.
 12. Przygotowywanie oraz rejestracja udzielanych przez Starostę upoważnień i pełnomocnictw do działania w jego imieniu.
 13. Prowadzenie wykazu pieczęci urzędowych nagłówkowych i imiennych.
 14. Przygotowywanie opinii w odniesieniu do propozycji zmierzających do powierzenia organom gmin i innym podmiotom - zadań z zakresu działania Powiatu.
 15. Przygotowywanie dla potrzeb Starosty materiałów do okresowych ocen działalności kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa.
 16. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 17. Opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa.
 18. Organizowanie na polecenie Starosty, Wicestarosty - kontroli działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.
 19. Opracowywanie na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, informacji dla Kierownika Starostwa oraz przedstawienie wniosków pokontrolnych.
 20. Współdziałanie w zakresie zapewnienia warunków zgodnej z prawem realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów i referendów.
 21. Organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę, oraz zlecanie badania tych skarg i wniosków odpowiednim komórkom, stosownie do udzielonych dyspozycji.
 22. Prowadzenie rejestru wpływu skarg i wniosków, kierowanie celem załatwienia do resortowych komórek, kontrolowanie terminowego ich załatwiania.
 23. Przygotowywanie i przesyłanie wykazów aktów prawa miejscowego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 24. Prowadzenie zbioru zarządzeń i decyzji Starosty.
 25. Ustalanie i stosowanie kryteriów, procedur rekrutacji nowych pracowników oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do należytego wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych - służba przygotowawcza.
 26. Zapewnienie odpowiedniej oprawy do złożenia roty ślubowania przez nowozatrudnionych pracowników.
 27. Przygotowywanie materiałów do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników.
 28. Prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania, nagród i premiowania.
 29. Ustalanie potrzeb Starostwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja.
 30. Prowadzenie spraw osobowych Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników administracji zespolonej oraz wszystkich pracowników Starostwa.
 31. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem płac oraz nadzór nad ruchem kadrowym w Starostwie.
 32. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych.
 33. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.
 34. Organizowanie praktyk studenckich, absolwentów szkół wyższych oraz średnich.
 35. Prowadzenie kancelarii ogólnej.
 36. Udostępnianie nieodpłatnego wglądu oraz umożliwienie pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego.
 37. Odpłatne udostępnianie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych.
 38. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania, koordynowanie spraw w zakresie informatyki.
 39. Prowadzenie spraw będących w kompetencji starosty związanych z rzeczami znalezionymi.
 40. Sporządzanie testamentów w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu.
 41. Przygotowywanie materiałów związanych z zatrudnieniem skazanych skierowanych przez sąd w celu wykonywania pracy.
 42. Prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej i stroną internetową Powiatu Malborskiego.
 43. Prowadzenie Rejestru Umów i Porozumień.
 44. Administrowanie budynkiem Starostwa.
 45. Zabezpieczanie mienia Starostwa, organizacja ochrony zajmowanych pomieszczeń.
 46. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji w budynku Starostwa.
 47. Gospodarowanie lokalami biurowymi Starostwa.
 48. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym.
 49. Załatwianie całokształtu spraw związanych z tablicami informacyjnymi.
 50. Obsługa wyjazdów służbowych.
 51. Prowadzenie spraw łączności i telekomunikacji oraz transportu własnego.
 52. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania i formularzami.
 53. Prowadzenie spraw z zakresu bhp na rzecz Starostwa.
 54. Ewidencja kosztów utrzymania pojazdów samochodowych.
 55. Prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym.
 56. Gromadzenie danych dotyczących świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej i stacjonarnej dla mieszkańców powiatu.
 57. Aktualizacja powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.
 58. Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie zdrowia publicznego.
 59. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej.
 60. Współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego powiatu.
 61. Koordynacja realizacji programów prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu.
 62. Nadzór nad realizacją zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia.
 63. Z zakresu patologii społecznej: inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie:
  1. wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnie przeciwalkoholowe;
  2. wykrywanie patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań;
  3. obejmowanie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
  4. kierowanie zmianami systemowymi w zakresie organizacji usług leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
 64. Przygotowywanie projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania.
 65. Wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę.
 66. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego.
 67. Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji.
 68. Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 69. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem włok i szczątków z zagranicy.
 70. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem zwłok do celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych.
 71. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 72. Współpraca z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską i aptekami ogólnodostępnymi na terenie powiatu w sprawach ustalenia godzin pracy aptek oraz dyżurów.
 73. Przekazywanie zgłoszeń do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 74. 85a. Realizacja zadań dot. użytkowanej floty pojazdów w zakresie paliw alternatywnych.
 75. Nadzór nad prawidłowością realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  • Z zakresu współpracy:
   Współpraca z n/w jednostkami:
   • Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku,
   • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
   • Domem Pomocy Społecznej w Malborku,
   • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku,
   • Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
 76. Współpraca z komisją socjalną oraz przedstawicielem załogi w zakresie organizacji ich pracy i podejmowanych przedsięwzięć.

Do najważniejszych zadań Administratora Systemów Informatycznych należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 2. Administrowanie systemami informatycznymi, systemami operacyjnymi, bazami danych oraz strukturą teleinformatyczną starostwa.
 3. Zapewnienie poufności i integralności danych osobowych oraz ich rozliczalność.
 4. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 5. Obsługa informatyczna wydziałów starostwa.
 6. Analiza i bilansowanie potrzeb wydziałów starostwa w dziedzinie informatyzacji oraz opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących tej dziedziny.
 7. Administrowanie stroną internetową powiatu.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IODO

Inspektor - Paweł Szarmach
tel:. 55 646 04 39
e-mail: iod@powiat.malbork.pl

 

 

Do głównych zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
 4. Współpraca z organem doradczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących.
 7. Prowadzenie rejestru czynności oraz rejestru kategorii czynności.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Beata Żaroffe-Preuss
tel. 55 646 04 75
e-mail: prk@powiat.malbork.pl

Informacje - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do ważniejszych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. Zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

 

Wydział Finansowy – FN


 

Wydział prowadzi sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem, obsługą księgową oraz sprawozdawczością Starostwa Powiatowego i Powiatu Malborskiego. Do głównych zadań Wydziału należy:

 1. Pełnienie funkcji dysponenta środków finansowych Powiatu oraz zasilanie podległych dysponentów w środki finansowe na realizację zadań.
 2. Przygotowywanie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej Powiatu oraz sporządzanie okresowych analiz z wykonania budżetu.
 3. Opracowywanie materiałów związanych z budżetem dla potrzeb Komisji Rady i Zarządu Powiatu.
 4. Przygotowywanie projektów decyzji o blokowaniu planowanych wydatków w zakresie budżetu Starostwa i jednostek podległych w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków lub naruszenia zasad gospodarki finansowej.
 5. Opracowanie i zatwierdzanie zbiorczych planów finansowych jednostek na podstawie obowiązujących wskaźników finansowych.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zawiadamianie jednostek o zmianach.
 7. Przekazywanie dotacji oraz dokonywanie ich rozliczeń pod względem formalno-rachunkowym.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i zbiorczych zestawień z jednostek powiązanych z budżetem Powiatu.
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczości i oceny wykorzystania przydzielonych środków dla Starostwa.
 10. Prowadzenie obsługi kasowej, dokonywanie przelewów w systemie elektronicznym i ręcznym.
 11. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących Wydziału.
 12. Bieżąca współpraca w zakresie realizacji budżetu z poszczególnymi Wydziałami Starostwa.
 13. Bieżąca współpraca w zakresie realizacji budżetu z poszczególnymi jednostkami.
 14. Nadzór nad sprawami związanymi z zasadami wynagradzania, nagradzania i premiowania.
 15. Przeprowadzanie szkoleń i instruktaży głównych księgowych jednostek budżetowych o zasadach polityki budżetowej.
 16. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
 17. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Komisji Kwalifikacyjnej oraz Powiatowej Komisji Wyborczej.
 18. Prowadzenie dokumentacji związanej z refundacją PFRON, robót publicznych i prac interwencyjnych.
 19. Nadzór nad wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa oraz wypłaty świadczeń socjalnych dla byłych pracowników objętych należnymi świadczeniami.
 20. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za wyłączanie gruntów z upraw rolnych.
 21. Nadzór nad wykorzystaniem i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Budżetu Państwa i środków zagranicznych pod względem formalno-rachunkowym.
 22. Pozyskiwanie środków na zadania Starostwa i Powiatu z innych źródeł.
 23. Windykacja we współpracy z radcą prawnym należności budżetowych.
 24. Badanie i ocena działalności poszczególnych komórek powiatowych jednostek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, takich jak: sprawność organizacyjna, celowość, gospodarność, rzetelność i zgodność z prawem.
 25. Opracowywanie okresowych planów kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych w układzie przedmiotowo - podmiotowym.
 26. Przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie Starosty.
 27. Sporządzanie z przeprowadzonych kontroli protokołów, notatek służbowych i sprawozdań oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych.
 28. Przeprowadzanie kontroli sprawdzających.
 29. Współpraca z osobami przeprowadzającymi kontrole zewnętrzne.
 30. Wykonywanie pozostałych zadań kontrolnych na zlecenie Starosty i Zarządu Powiatu.
 31. Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 32. Wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 33. Sporządzanie list płac oraz dyspozycji dotyczących przelewów wynagrodzeń.
 34. Prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - miesięcznych i rocznych na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 35. Rozliczanie umów o dzieło, umów zleceń lub umów agencyjnych.
 36. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, tj. postępowania w sprawach rozliczeń składek, wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat na poszczególne fundusze.
 37. Sporządzanie dokumentów finansowych do ustalenia podstawy wymiaru emerytur i rent pracowników.
 38. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych pracowników Starostwa.
 39. Obsługa rozliczeń dotyczących diet, delegacji krajowych i zagranicznych Radnych Powiatu.

 

Wydział Architektury i Budownictwa - AB

Dyrektor – Monika Wirkus
tel.: 55 646 04 40
e-mail: ab@powiat.malbork.pl

Wydział zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, a także zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz zmian sposobu użytkowania obiektów lub ich części. Do głównych zadań Wydziału należy:

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 3. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 4. Nałożenie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
 5. Przygotowanie pozwoleń na budowę oraz prowadzenie rejestrów wniosków.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 7. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 8. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 9. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 10. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.
 11. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 12. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 13. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 14. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
 15. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 16. Przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 17. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
 18. Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.
 19. Obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej – jako organu doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla organów samorządu terytorialnego.
 20. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 21. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 22. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 23. Kontrolowanie obowiązku rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych.
 24. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych.
 25. Opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu.
 26. Przygotowywanie dla Zarządu materiałów dotyczących uzgodnienia projektu planu miejscowego gminy.
 27. Nadzór nad prawidłową realizacją przepisów Prawa budowlanego w podległych jednostkach.

Z zakresu współpracy:

Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS

Dyrektor – Beata Zakrzewska
tel. 55 646 04 35
e-mail: os@powiat.malbork.pl

Sprawy z zakresu: prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, gospodarki rolnej i leśnej,  prawa łowieckiego, gospodarki odpadami, prawa ochrony środowiska, udostępniania informacji o środowisku, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, ochrony przyrody, zwierząt, prawa geologicznego i górniczego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, np.:

 • nadzorowanie i kontrola działalności spółki wodnej,
 • wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw zawiązanych z inwentaryzacją lasów oraz z uproszczonymi planami urządzania lasów,
 • wydawanie zaświadczeń, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 • przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego lub cofnięciu oświadczenia o zakazie,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, ustalanie należnego czynszu za obwody łowieckie.
 • przygotowywanie zezwoleń na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dla wytwórcy posiadającego instalację pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzanie i aktualizowanie wykazu tych zanieczyszczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • prowadzenie spraw dotyczących instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a które podlegają zgłoszeniu staroście,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaśnięciem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwoleń: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty i współpraca w tym zakresie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie niezbędnej pomocy i wskazówek przy ich wyszukiwaniu,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć polegających na scalaniu, wymianie lub podziale gruntów,
 • prowadzenie spraw związanych z handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji: wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych i ich wygaszanie albo cofanie, zatwierdzanie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek, zatwierdzanie raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania wielkości emisji,
 • prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do tego rejestru,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew oraz krzewów z nieruchomości będących własnością gminy z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³, działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych niewymagających zatwierdzenia,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, w drodze decyzji dokumentacji geologicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem dokumentacji geologicznej niewymagających zatwierdzenia,
 • prowadzenia spraw związanych z ustalaniem zasobów ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywalna wydajność nie przekracza 50 m³/ h,
 • Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy finansowej określonej w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - przygotowywanie wniosków do Agencji, wypłaty ekwiwalentu, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu w określonych przypadkach,
 • opiniowanie pozwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) wydawanego przez marszałka województwa w celu preparowania ich zwłok,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz jako organ ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 • opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz jako organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN

Dyrektor – Marek Rybakowski
tel. 55 646 04 25
e-mail: m.rybakowski@powiat.malbork.plgeodezja@powiat.malbork.pl 

Sprawy z zakresu: prawa geodezyjnego, ochrony gruntów rolnych, gospodarki nieruchomościami, np.: 

 • informacje i zaświadczenia z ewidencji gruntów, 
 • zaświadczenia o własności gruntów,
 • aktualizacja klasyfikacji gruntów 
 • uwłaszczenia, sprawy działek dożywotnich za rentę i własności gruntów pod budynkami, 
 • ochrona gruntów rolnych ( decyzje o zgodzie na wyłączenie z użytkowania rolniczego), 
 • wymiar opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
 • przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, 
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenu, 
 • nabywanie i zbywanie mienia Skarb Państwa, 
 • udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KD

Dyrektor – Roman Procyk
tel.  55 646 04 30
e-mail: komunikacja@powiat.malbork.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z:

 • rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,
 • wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem uprawnień do kierowania;
 • wydawaniem, zmianą lub cofaniem licencji w krajowym transporcie drogowym;
 • udzielaniem odmową udzielenia, zmianą lub cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • wydawaniem, zmianą lub cofaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy i mieszczący się w granicach powiatu;
 • zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
 • nadzorem i kontrolą ośrodków szkolenia kierowców i stacji diagnostycznych.

 

Wydział Edukacji - ED

Dyrektor - Aneta Kwiatkowska
tel./ fax. 55  646 04 50, pok. 49
e-mail: a.kwiatkowska@powiat.malbork.pl

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. ,,Prawo Oświatowe”. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną. Kontrola merytoryczna naliczonych i wykorzystanych środków części oświatowej subwencji ogólnej. Współpraca z dyrektorami szkól i placówek oraz ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - OPP

Dyrektor – Kamila Bulak
tel.: 55 646 04 66
e-mail: opp@powiat.malbork.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Informowanie kierownictwa i jednostki organizacyjne powiatu o możliwościach i warunkach pozyskiwania środków unijnych i pozabudżetowych;
 2. Obsługa projektów unijnych oraz krajowych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na etapie ich przygotowania, koordynacji realizacji i rozliczania;
 3. Gromadzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o fundusze pomocowe i środki unijne na inwestycje powiatowe;
 4. Wspieranie jednostek powiatu przygotowujących i realizujących projekty unijne.
 5. Sprawozdawczość w zakresie aktywności projektowej i dofinansowania dla powiatu jako beneficjenta ze środków unijnych oraz pozabudżetowych.

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – WB

Dyrektor – Stanisław Chabel
tel.: 55 646 04 18
e-mail: sk@powiat.malbork.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, organizowanie współdziałania sił ratowniczych na terenie powiatu, rejestrowanie i oznaczanie wchodzących i wychodzących dokumentów niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej, prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie spraw przeciwpożarowych.

 

Wydział Infrastruktury i Inwestycji - II

Dyrektor : Przemysław Konsowicz
tel. : 55 646 04 79
e-mail : ii@powiat.malbork.pl

Podstawowe zadania Wydziału:

 • współpraca z jednostkami powiatowymi w zakresie przygotowywania remontów, modernizacji oraz inwestycji w powiecie,
 • planowanie środków na inwestycje, remonty i modernizacje realizowane przez powiat, nadzór nad nimi oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg powiatowych,
 • wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,                                                                              
 • prowadzenie ewidencji dróg powiatowych, obiektów mostowych i przepustów,                                                               
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,                                          
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających w pasie drogowym,          
 • utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym m.in. usuwanie drzew.

 

Audytor Wewnętrzny – AW

Audytor 
tel.: 55 646 04 11
e-mail: aw@powiat.malbork.pl

Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań jednostki poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności.

Zadania wydziałów opisane są w Uchwale Nr 192/2016 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku (z późn. zm).

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
22 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
22 gru 2011, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
01 gru 2023, godz. 08:06