Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udostępnianie informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Należy jednak określić sposób i formę udzielenia informacji:

 • udostępnienie informacji do przeglądania w siedzibie Starostwa w uzgodnionym terminie,
 • przesłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail,
 • przesłanie informacji pocztą na podany przez wnioskodawcę adres,
 • odbiór osobisty.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonym we wniosku.

Wnioskodawca zostaje wówczas  powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia w żądanej formie wskazując dostępną i możliwą formę lub sposób udostępnienia informacji.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie tej informacji w sposób lub w formie wskazanej w otrzymanym ze Starostwa powiadomieniu postępowanie zostanie umorzone (wniosek pozostanie nie rozpatrzony).

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej (ustny lub pisemny),
 • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 • udostępniania materiałów dokumentujących z posiedzeń organów władzy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednakże podlega ono ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych (tajemnicy państwowej i służbowej),
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

Pok. nr 24 (I piętro)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 powołanej ustawy -

jeżeli udostępnienie informacji publicznejwe wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z poniesieniem przez Starostwo dodatkowych kosztów wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o wysokości tej opłaty (wpłata w kasie Starostwa lub na podane w powiadomieniu konto bankowe).

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie w tym terminie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim organ udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starostwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli jednak odmowa udostępnienia informacji nastąpiła  ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc (DOC, 28.50Kb) 2019-10-25 10:08:25 340
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (PDF, 33.04Kb) 2019-10-25 10:08:25 317
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Kot

Data wytworzenia:
25 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
25 paź 2019, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
25 paź 2019, godz. 10:10