Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kierownictwo

Starosta Powiatu Malborskiego - Piotr Szwedowski 

Wicestarosta Powiatu Malborskiego - Dariusz Rowiński

Skarbnik Powiatu Malborskiego - Joanna Gołębiewska

Sekretarz Powiatu Malborskiego - Beata Żaroffe-Preuss

 

 

Starosta Powiatu Malborskiego
Piotr Szwedowski

Godziny przyjęć – po uzgodnieniu w sekretariacie.
Telefon: 55 646 0 400
e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl

Podstawa prawna działania:
 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu w szczególności należy:

 1. organizowanie pracy Zarządu;
 2. zwoływanie posiedzeń Zarządu i nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia;
 3. nadzorowanie przygotowania projektów uchwał pod obrady Rady;
 4. ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania;
 5. wykonywanie powierzonych mu uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu;
 6. przedkładanie w obowiązującym trybie i terminach uchwał Rady Powiatu Wojewodzie Pomorskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
 7. współdziałanie z Radą Powiatu oraz Komisjami Rady;
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych;
 9. nadzorowanie przygotowania sprawozdań z działalności Zarządu;
 10. podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zdrowia i życia, mogących spowodować znaczne straty materialne, z tym, że czynności te wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Starostwa, w tym ustalanie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostę, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 2. podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
 3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 4. prowadzenie polityki kadrowej w Starostwie oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
 5. wydawanie zarządzeń jako aktów wewnętrznego kierowania w Starostwie;
 6. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej;
 7. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski;
 8. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzanie ich programów działania na terenie powiatu;
 9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. upoważnianie Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu oraz pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej;
 11. udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej jego kompetencji;
 12. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu;
 13. wydawanie zarządzeń w sprawach należących do jego kompetencji;
 14. określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie;
 15. udzielanie Wicestaroście, Członkowi Zarządu oraz Sekretarzowi upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
 16. ocena pracowników samorządowych;
 17. dysponowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 18. ustalanie stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa;

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Starosta pełni bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 2. Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;
 3. Audytorem Wewnętrznym;
 4. Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
 5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 6. Powiatowym Urzędem Pracy.

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wypełnia w stosunku do nich czynności wynikające z prawa pracy.

Starosta jako zwierzchnik powiatowej administracji zespolonej koordynuje i uzgadnia działanie powiatowych służb, inspekcji i straży na obszarze Powiatu.

 

Wicestarosta Powiatu Malborskiego
Dariusz Rowiński

 

Godziny przyjęć – po uzgodnieniu w sekretariacie.
Telefon: 55 646-04-02

Podstawa prawna działania

 

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.
 2. Bezpośrednim przełożonym Wicestarosty jest Starosta.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wicestarosty wykonuje Starosta Powiatu
 4. W czasie nieobecności Starosty zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem, wykonuje Wicestarosta.

Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków;
 2. bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa;
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę;

 Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Wicestarosta pełni bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałem Architektury i Budownictwa;
 2. Wydziałem Edukacji,
 3. Wydziałem Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 4. Wydziałem Infrastruktury i Inwestycji
 5. Liceami Ogólnokształcącymi: Nr 1 i Nr 2 w Malborku, Technikum Nr 3 w Malborku oraz Zespołem Szkół Technicznych w Malborku,
 6. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku;
 7. Powiatowym Ogniskiem Plastycznym w Malborku;
 8. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku;
 9. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Malborku;
 10. Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku;
 11. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Malborku.

 

Skarbnik Powiatu Malborskiego
Joanna Gołębiewska

pok. 26
tel. 55 646-04-03
e-mail: j.golebiewska@powiat.malbork.pl

Do zadań Skarbnika Powiatu (Głównego Księgowego Budżetu Powiatu) należy:

 1. Realizacja polityki finansowej Powiatu.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
 4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetowych oraz finansowych powiatu, w tym w sprawach kredytów, pożyczek i poręczeń.
 11. Wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z upoważnienia Starosty.

 

Sekretarz Powiatu Malborskiego
Beata Żaroffe-Preuss

pok. 45
tel. 55 646-04-75
e-mail: b.zaroffe@powiat.malbork.pl

Sekretarz Powiatu. Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad dyscypliną pracy.
 3. Koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Starostwa.
 4. Realizacja polityki zarządzania zasobami kadrowymi.
 5. Nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 6. Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 8. Nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i kodeksu etycznego pracowników.
 9. Nadzorowanie prac związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Organizowanie i koordynowanie pracy obsługi prawnej.
 11. Nadzór nad obiegiem korespondencji.
 12. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
 13. Nadzór nad terminowym i poprawnym załatwianiem interpelacji, skarg i wniosków w Starostwie.
 14. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie.
 15. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Starostwa.
 16. Nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych.
 17. Nadzór nad realizacją zadań informacyjnych Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego.
 18. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Sekretarz pełni bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Organizacyjnym i Polityki Społecznej;
  2. Biurem Rady;
  3. Biurem Prawnym;
  4. Zespołem ds. Zamówień Publicznych.
 19. Rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.
 20. Realizacja zakresu uprawnień przekazanych przez Starostę.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
21 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
21 gru 2011, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
07 maj 2024, godz. 13:30