Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiat.malbork.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-01-02
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-11-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2020 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności oraz zespołu wspomagającego ich działania oraz na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 na koordynatorów zostali wyznaczeni:

Agnieszka Skowera
Karol Wasiluk
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
a.skowera@powiat.malbork.pl
k.wasiluk@powiat.malbork.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 55 646 04 39
+48 55 646 04 13

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2011-12-20
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-11-13
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi w powyższym zakresie są: Paweł Kot, adres e-mail: p.kot@powiat.malbork.pl , telefon: 55 646 04 54, Bartosz Rojek, adres e-mail: b.rojek@powiat.malbork.pl , telefon: 55 646 04 54
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

W bezpośredniej bliskości budynku Starostwa Powiatowego znajduje się sześć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Malborku prowadzą cztery wejścia. Wejście od strony wschodniej budynku zapewnia dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – znajdują się tam automatycznie otwierane drzwi przesuwne, podnośnik schodowy oraz system „call-hear” umożliwiający wezwanie pomocy bądź obsługi podnośnika. Wejście to zapewnia dostęp do znajdującego się na parterze Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Winda dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się od strony południowej budynku (w bezpośredniej bliskości przystanku autobusowego komunikacji miejskiej „Plac Słowiański – Starostwo” oraz przy wejściu do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg) zapewnia dostępność pionową do wszystkich pięter urzędu. Przy każdym z wejść do budynku urzędu zamontowano tablice informujące o tym, które z wejść wyposażone jest w podnośnik schodowy, bądź gdzie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno w windzie oraz na parterze budynku znajduje się informacja dotycząca numeracji poszczególnych pomieszczeń oraz rozmieszczenia poszczególnych wydziałów. Ponadto na każdym piętrze umieszczono plany tyflograficzne poszczególnych pięter dostarczające osobom niewidomym i niedowidzącym informacji o rozkładzie pomieszczeń i wydziałów starostwa oraz układzie architektonicznym budynku. W związku z utrudnieniem architektonicznym znajdującym się na pierwszym piętrze budynku (różnica poziomów korytarza głównego) dostępność pozioma zapewniona jest dzięki mobilnej platformie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, której obsługa wzywana jest poprzez system „call-hear” umieszczony przy przeszkodzie architektonicznej. W związku z powyższym zapewniona jest dostępność do wszystkich pomieszczeń biurowych urzędu. Sekretariat urzędu pełniący jednocześnie funkcję biura podawczego znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami znajduje się przy Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg – jest ona oznaczona a dostęp do niej zapewnia winda zewnętrzna. W starostwie dostępne są pętle indukcyjne, będące na wyposażeniu każdego wydziału, w którym realizowana jest obsługa klientów – pomieszczenia wyposażone w te urządzenia są wyraźnie oznaczone. W budynku zastosowano tabliczki w alfabecie Braille’a, które zainstalowano przy wejściach do poszczególnych biur – informują o nazwie wydziału oraz numerze biura. Zapewnione są kontrastowe, antypoślizgowe oznaczenia krawędzi schodów. Schody posiadają poręcze po obu stronach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek urzędu wyposażono w urządzenia i systemy wspierające ewakuację osób z niepełnosprawnościami – systemy „call-hear” oraz krzesła ewakuacyjne dostępne na każdym z pięter urzędu.

Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem nr tel. 55 646 04 13 lub e-maila or@powiat.malbork.pl. Osobą przeszkoloną w zakresie języka migowego jest Paweł Szarmach. W biurze nr 44 (I piętro) dostępny jest komputer z oprogramowaniem do obsługi osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych, umożliwiający realizację zdalnego połączenia z profesjonalnym tłumaczem migowym (po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu wizyty).

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: