Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Usuwanie i holowanie pojazdów / 2024

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

ODBIÓR POJAZDU

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z póź. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Malborskiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym lub na podstawie wypełnionego „potwierdzenia wydania pojazdu” ze szczególnym uwzględnieniem czytelności i kompletności dokumentu podpisanego przez osobę wskazaną w zezwoleniu na odbiór pojazdu, wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
   

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

KAM TRANS Kamila Hoebell
ul. Rakowiec 1
82-200 Malbork
tel. 787 117 120
odbiór od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 18.00

 1. Opłaty pobiera Starostwo Powiatowe w Malborku (Pl. Słowiański 17). Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Powiatu Malborskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu Malborskiego.
 2. Wysokość opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu określa Uchwała Nr XLVIII/353/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2024 r. (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - Dz. Urz. Woj. 2023.4709 z dnia 30.10.2023 ).
 3. Opłata za przechowywanie naliczana jest za dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.
   
 4. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Malborku w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu:

- telefonicznie 55 646-04-31
- lub osobiście w Starostwie w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg przy stanowisku nr 6 (bez pobierania numerka).

 

6. Wpłaty należy dokonać:

a) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:
    Santander Bank Polska S.A.  26 1090 1098 0000 0001 4996 8285 (obowiązuje od dnia 11.04.2022 r.)

na druku płatności należy umieścić następujące dane:

 • marka i nr rejestracyjny pojazdu,
 • kwota za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie),
 • opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu
  (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

 

7. Warunkiem odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:

 1. dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu, lub wypełnionego potwierdzenia wydania pojazdu z obowiązkiem wniesienia opłaty w ciągu 7 dni,
 2. zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska),
 3. dokumentu tożsamości,
 4. dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe).

8. Odbiór pojazdu z parkingu możliwy jest w godzinach 7.00 - 18.00.

 

Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, należy przedłożyć dodatkowo upoważnienie od współwłaściciela/li do odbioru pojazdu z parkingu.

Przy odbiorze odholowanego pojazdu przez osobę nie będącą jego właścicielem, konieczne jest przedłożenie upoważnienia do używania pojazdu wystawione przez jego właściciela lub też zgłoszenie się po odbiór pojazdu razem z jego właścicielem.

Zalecana kolejności działań:

 1. dokonanie płatności na rachunek bankowy Starostwa podany wyżej;
 2. udanie się do właściwej Komendy Policji/Straży Miejskiej z dowodem wpłaty, lub potwierdzenia wydania pojazdu w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu;
 3. odbiór pojazdu z parkingu po okazaniu w/w dokumentów

WAŻNE

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz.1047) nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta Malborski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu Malborskiego.

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Malborskiego koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 479). Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa wyżej (art. 130a ust. 10i ustawy). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W związku z powyższym jeżeli Pani/Pana pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym został usunięty na parking strzeżony, nie należy czekać aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Warto odebrać pojazd i pokryć należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych! Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Kot

Data wytworzenia:
25 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
25 sty 2019, godz. 11:43

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
05 sty 2024, godz. 10:00