Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 za lata 2011 - 2012

UCHWAŁA NR IV/31/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 za lata 2011 - 2012

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 595 ze zmianami z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 za lata 2011 - 2012 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu co 2 lata winien sporządzać raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska. Przedstawiony raport dotyczy zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015, przyjętym uchwałą Nr VII/60/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

Program zakłada realizację poniższych celów strategicznych:

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej dla zapewnienia lepszej ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców;

2. Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu właściwego składników przyrody, w szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego;

3. Ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku eksploatacji kopalin oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z istnieniem zdegradowanego nieużytku;

4. Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej oraz ochrona przed powodzią;

5. Utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów gazów i odorów;

6. Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska

7. Ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi

8. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych

9. Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej

10. Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego lub biologicznego

W raporcie wskazano w jaki sposób realizowane są powyższe cele oraz jak monitorowane są założone efekty ekologiczne.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik1.pdf (PDF, 741.53Kb) 2015-03-05 10:58:37 1193
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szymkowiak

Data wytworzenia:
05 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Paweł Szymkowiak

Data publikacji:
05 mar 2015, godz. 10:58

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Szymkowiak

Data aktualizacji:
05 mar 2015, godz. 10:59