Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 -2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA NR IV/32/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2020”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 595 ze zmianami z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146), oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), Rada Powiatu Malborskiego uchwala co następuje: 

§ 1.

1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2020”.

2. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2020” - stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Traci moc Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

 

UZASADNIENIE

W celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 został sporządzony projekt „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) projekt dokumentu wraz z prognozą został zaopiniowany przez:

1. Zarząd Województwa Pomorskiego – Uchwała Nr 1112/398/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

2. Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – pismo Nr SE-NS-80.9022.490.328.2014.MGd z dnia 10.10.2014 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku w związku ze swoim stanowiskiem z dnia 19.08.2014 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.411.11.2014.ASP.2 o braku potrzeby sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu nie wyraziła opinii w tej sprawie.

Dla projektu ww. dokumentu została (zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 opracowana w ramach procedury przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiera analizę potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz wskazuje zalecenia mające na celu ich ograniczenie i zapobieżenie.

W związku z tym, że opracowanie dokumentów wymagało udziału społeczeństwa, Projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą, zgodnie z art. 39 powyższej ustawy został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 08.09.2014 r. do 02.10.2014 r., poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. organu oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej. W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dot. ww. projektów.

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 odpowiada wymogom stawianym tego typu opracowaniom wynikającym z obowiązujących przepisów i określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Uchwalony Program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem. Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

W związku z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2014 r.), jeżeli uchwalony przed jej wejściem program ochrony środowiska wymaga aktualizacji, rada powiatu uchwala nowy program uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Powiatowy Program OŚ powiat malbork na lata 2015-2018.pdf (PDF, 1.12Mb) 2015-03-05 11:07:13 2658
Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf (PDF, 483.74Kb) 2015-03-05 11:07:13 1275
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szymkowiak

Data wytworzenia:
05 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Paweł Szymkowiak

Data publikacji:
05 mar 2015, godz. 11:07

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Szymkowiak

Data aktualizacji:
05 mar 2015, godz. 11:07