Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Plan pracy Rady Powiatu Malborskiego na rok 2020

Plan pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2020 rok

I kwartał 2020 – styczeń, luty, marzec

 1. Informacja o działalności:
  1. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w 2019 roku,
  2. Państwowej Straży Rybackiej w 2019 roku,
  3. Domu Pomocy Społecznej w Malborku w 2019 roku,
  4. Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku,
  5. o realizacji zadań ustawowych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2019 roku,
  6. o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Malborskim za 2019 rok.
  7. Komendanta Powiatowego Policji wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu malborskiego w 2019 roku,
  8. Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Malborskiego w 2019 roku,
  9. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Malborskiego w 2019 roku,
  10. Społecznej Straży Rybackiej w 2019 roku,
  11. pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w 2019 roku,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku.

II kwartał 2020 – kwiecień, maj, czerwiec

 1. Informacja o:
  1. realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”,
  2. działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2019 roku oraz perspektywy jego rozwoju,
  3. stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2020 roku,
  4. stanie mienia komunalnego powiatu malborskiego na dzień 31.12.2019r,
  5. dokonanych umorzeniach, rozłożeniach na raty oraz odroczeniach terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2019 roku.
 2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu „Raportu o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2019” – debata.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok,
  2. absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2019 rok,
  3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.12.2020r,
  4. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

 

III kwartał 2020 – lipiec, sierpień, wrzesień

Lipiec - Przerwa urlopowa
 1. Informacja o:
  1. przebiegu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za I półrocze 2020 roku,
  2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2020 roku,
  3. o stanie przygotowań i nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2020/2021,

IV kwartał 2020 – październik, listopad, grudzień

 1. Informacja o:
  1. przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok,
  2. stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych oraz o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2020/2021.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
  2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r,
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od  usunięcia pojazdu z drogi w 2021 roku,
  4. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,
  5. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego,
  6. uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok,
  7. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2021 rok,
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2021 rok,
  9. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Marszałkowska

Data wytworzenia:
27 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
27 sty 2020, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
27 sty 2020, godz. 14:50