Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Otwarty konkurs ofert jest załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu:

ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.), jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ DOTACJI:

 1. Konkurs oferty dotyczy prowadzenia dwóch odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla łącznie 28 dzieci, w budynkach należących do Powiatu Malborskiego.
 2. Budynki są w pełni wyposażone i dostosowane do standardów określonych w art. 18 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292, poz. 1720).
 3. Z budżetu Powiatu Malborskiego na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu zamierza się przeznaczyć dotację na jedno dziecko w kwocie 4 000 zł miesięcznie.
 4. Wysokość dotacji zostanie powiększona stawką waloryzacji inflacji na każdy rok prowadzenia placówki w uchwale budżetowej.
 5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie zmianę wysokości dotacji w zależności od liczby dzieci faktycznie przebywających w placówce.

II . CEL ZADANIA

 1. Prowadzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla łącznie 28 wychowanków z terenu Powiatu Malborskiego.
 2. Podstawowy zakres zadania obejmuje:
  1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb;
  2. zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności przyjęcie dziecka w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki;
  3. realizację planu pomocy dziecku;
  4. zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do samodzielnego życia w społeczeństwie;
  5. zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
  6. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
  7. pracę z rodziną dziecka;
  8. organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających;
  9. wyposażenie wychowanków w:
   - odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieki i indywidualnych potrzeb,
   - zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
   - środki higieny osobistej.
  10. wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków, zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  11. zapewnienie każdemu dziecku kwoty pieniężnej do własnego dysponowania wynikającej z obowiązujących przepisów.

III.     TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Zadanie wynikające z konkursu zostanie zrealizowane w okresie od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2026 roku.
 2. Warunkiem realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dwóch odrębnych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla łącznie 28 wychowanków na terenie Powiatu Malborskiego jest zapewnienie im odpowiedniego standardu opieki i wychowania szczegółowo określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292, poz. 1720) i przeznaczenie otrzymanej dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówce.
 3. Miejscem realizacji zadania będą budynki należące do Powiatu Malborskiego, mieszczące się w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 503 A i 503 B, które spełniają wymagania techniczne, przeciwpożarowe oraz sanitarne, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 4. Oferent zobowiązany jest do współpracy przy realizacji zadania w szczególności z:
  - Zarządem Powiatu Malborskiego,
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
  - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku,
  - Ośrodkami Pomocy Społecznej,
  - innymi podmiotami i instytucjami do zadań których należy podejmowanie działań na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie stosownego zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego lub uzyskanie tego zezwolenia w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oraz złożenie wskazanych dokumentów. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

IV.    WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do udziału w otwartym konkursie ofert możne przystąpić podmiot uprawniony, który spełni łącznie następujące wymagania:
  - złoży (prześle) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021r. do godz. 12.00 – prawidłowo i czytelnie wypełnioną ofertę;
  - prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  - posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  - dysponuje kadrą zdolną do realizacji zadania.
 2. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
  - szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania;
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  - informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających realizację zadania;
  - szczegółową informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.
 3. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 2057).
 4. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach.
 5. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu osoby upoważnionej (podpisów osób upoważnionych) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów).
 6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, wydany nie wcześniej niż na 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
  2. upoważnienie do działania w imieniu Oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;
  3. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;
  4. aktualny statut Oferenta;
  5. oświadczenie Oferenta o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych zajęciach;
  6. sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej ( w przypadku Oferenta działającego krócej – sprawozdanie za okres działalności do momentu ogłoszenia konkursu).
  7. wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych, form zatrudnienia i liczby godzin pracy, rodzaju stanowisk w tym wolontariuszy oraz specjalistów współpracujących z placówką;
  8. oświadczenie osoby wskazanej do prowadzenia placówki, że spełnia wymagania określone w art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  9. pisemne oświadczenie Oferenta o wykorzystaniu środków finansowych dotacji wyłącznie na realizację zadania;
  10.  aktualne zezwolenie wydane przez Wojewodę Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego – w przypadku jego posiadania. W innym przypadku złożenie oświadczenia o zobowiązaniu do dostarczenia tego zezwolenia w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu przez Oferenta;
  11. załączniki dodatkowe do oferty:
   -   pisemne rekomendacje dotyczące dotychczasowej działalności, referencje podmiotu, w tym ewentualnie wystawione przez jednostki samorządu terytorialnego;
   -   inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty
 7. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta za zgodność z oryginałem.
 8. Oferta powinna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Oferenta. Poszczególne strony oferty i załączniki winne być numerowane i parafowane, a dokonane poprawki lub korekty błędów również muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta powinna stanowić jedną zwartą całość.

V.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionej oferty realizacji zadania publicznego wraz  z załącznikami.
 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Malborku”.
 3. Oferty można przesyłać listownie lub złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, w terminie do 5 marca 2021 roku do godz. 12.00
 4. W przypadku przesłania Ofert drogą pocztową o terminie złożenia Oferty decyduje data i godzina wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po terminie, ani oferty, które przesłane zostaną faksem lub e-mailem.

VI.    KRYTERIA WYBORU OFERT :

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Złożone oferty poddane zostaną ocenie wstępnej przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku oraz ocenie całościowej dokonanej przez Komisję Konkursową wyłonioną przez Zarząd Powiatu Malborskiego na podstawie uchwały.
 3. Kryteria oceny wstępnej:
  - ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
  - ofertę złożył uprawniony podmiot;
  - proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu;
  - ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego;
  - formularz oferty został prawidłowo wypełniony;
  - oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
  - oferta posiada wymagane załączniki;
  - planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami;
  - zakładane rezultaty realizacji działania;
  - doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju;
  - kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.
 4. Kryteria oceny całościowej:
  - spójność opisu działań z harmonogramem;
  - spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań;
  - realność kosztów i poprawność ich wyliczeń;
  - udział środków własnych, z innych źródeł, wkład osobowy;
  - ocena rzetelności, terminowości, a także sposób rozliczania otrzymanych na zadanie publiczne środków finansowych (o ile Oferent wcześniej realizował podobne zadanie).
  - zasoby rzeczowe w tym nieodpłatnie pozyskane z innego źródła.
 5. W trakcie oceny wstępnej w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki:
  1. niewypełnione pole/pola w części II oferty: Dane oferenta/oferentów;
  2. niewykreślone lub niewypełnione pola w części VII oferty: Oświadczenia;
  3. brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;
  4. brak daty w części końcowej oferty;
  5. brak wymaganych załączników;
  6. dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości.
 6. Po ocenie wstępnej nastąpi przekazanie ofert do zaopiniowania przez właściwą Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z wynikami oceny wstępnej przystąpi do oceny końcowej ofert z pozytywnym wynikiem oceny wstępnej, w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią Komisji Konkursowej zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Malborskiego.
 7. Od decyzji Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

VII.    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT:

 1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty do dnia 31.03.2021r.
 2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Malborskiego w formie uchwały biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta będzie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i terminy realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 4. W przypadku nieposiadania zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, podmiot wybrany w konkursie zobowiązany jest do jej uzyskania przed podpisaniem umowy.
 5. Zarząd Powiatu Malborskiego, w przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4, do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy oraz, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.
 6. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.
 7. Wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony:
  a) na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Malborku
  b) na stronie internetowej: www.bip.powiat.malbork.pl    
  c) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku
  d) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku: www.pcpr.powiat.malbork.pl    
 8. Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo do:
  - odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  - przesunięcia terminu składania ofert,
  - zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  - rozstrzygnięcia konkursu w razie wpłynięcia tylko jednej oferty konkursowej.

VIII.    KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatu Malborskiego, Starostwo Powiatowe w Malborku - Pana/Pani danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Powiat Malborski, Starostwo Powiatowe w Malborku, adres: Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Paweł Szarmach - jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - iod@powiat.malbork.pl
 3. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących ustaw oraz zawartych umów i porozumień.
 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  - prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  - prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  - prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  - upoważnionym z mocy prawa podmiotom;
  - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
  - podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły).
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    INFORMACJE DODATKOWE:

Bliższych informacji na temat niniejszego konkursu udziela:

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Pl. Słowiański 6

Tel. 55/647-15-45


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Jachim

Data wytworzenia:
03 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
03 lut 2021, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
03 lut 2021, godz. 13:51