Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zgodnie z uchwałą Nr 482/2018 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 13 listopada 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie warunki określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15:00.

Treść ogłoszenia poniżej.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

I. Rodzaj zadań

1. ZADANIE PIERWSZE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MALBORKA

1) adres lokalu: Starostwo Powiatowe w Malborku, 82 - 200 Malbork, pl. Słowiański 17;

2) godziny pracy punktu: od poniedziałku do środy co najmniej w godzinach od 11.30 do 15.30, od czwartku do piątku co najmniej w godzinach od 7.30 do 11.30; w przypadku wydłużenia pracy punktu - inne godziny ustalone przed złożeniem oferty z Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej lub jego zastępcą;

3) informacje dotyczące lokalu: lokal wyposażony będzie w podstawowe meble biurowe (zamykana szafa, biurko, krzesła), w lokalu zapewniony będzie dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej;

4) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 66.000,00 zł.

5) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:

- w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Fundację ibuk.org.pl, z siedzibą w Warszawie, wysokość przyznanej dotacji: 58500 zł.,

- w 2017 roku zadanie realizowane było przez Fundację ibuk.org.pl, z siedzibą w Warszawie, wysokość przyznanej dotacji: 51000 zł.

W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

2. ZADANIE DRUGIE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W NOWYM STAWIE

1) adres lokalu: Urząd Miasta i Gminy, 82 - 230 Nowy Staw, ul. Józefa Bema 1;

2) godziny pracy punktu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek co najmniej od 9.00 do 13.00, wtorek co najmniej od 12.00 do 16.00; w przypadku braku możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach wyżej określonych lub w przypadku wydłużonej pracy punktu – inne godziny pracy ustalone przed złożeniem oferty z Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej lub jego zastępcą;

3) informacje dotyczące lokalu: lokal wyposażony będzie w podstawowe meble biurowe (zamykana szafa, biurko, krzesła), w lokalu zapewniony będzie dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej;

4) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 66.000,00 zł.

5) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:

- w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Joanna Wojniło Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Gdańsku, wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł.

- w 2017 roku zadanie realizowane było przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku, wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł.

W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Warunki realizacji zadania

1. W każdym powierzonym punkcie zadanie musi być wykonane w całości w 2019 r., tj. od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 90).

2. Organizacja co najmniej raz w roku będzie zobowiązana do wykonywania działań z zakresu edukacji prawnej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej w zależności od rozpoznanych potrzeb.

3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu Malborskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Malborskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

5. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zwanej dalej ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu.

6. Organizacja musi zapewnić posiadanie i podanie numeru telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt pracowników Starostwa z osobami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącymi poradnictwo obywatelskie w punkcie.

7. Organizacja umożliwi udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie następujące warunki:

w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

2) posiadają umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów;

4) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrznego systemu jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;

w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

2) posiadają umowę zawartą z osobą, która:

a) posiada wyższe wykształcenie,

b) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego,

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. W ofercie organizacja powinna przedstawić swoje propozycje działań w zakresie edukacji prawnej i związane z tym koszty w ramach przewidzianych na ten cel środków.

3. O powierzenie prowadzenia punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) , w formie papierowej.

5. Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.malbork.pl oraz na stronie powiatowej http://www.powiat.malbork.pl w zakładce: NGO.

6. Oferta dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

7. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w ramach jednego konkursu, dołącza komplet wymaganych załączników do każdej oferty;

3) statut organizacji, w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty do kolejnej oferty w miejsce statutu należy dołączyć oświadczenie o dołączeniu statutu do innej oferty;

4) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prowadzenia punktu na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467);

w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

6) pisemne zobowiązanie oferenta do:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

7) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy;

8) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę;

9) w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania:

a) oświadczenia własne tych osób, że korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;

10) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

6) pisemne zobowiązanie oferenta do:

a) zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

7) zawartą umowę z osobą uprawnioną zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

8) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę;

9) oświadczenia własne osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz, że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

10) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

9. Dołączone załączniki powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji papierowej, w następujący sposób:

1) do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15.00 – wersję papierową oferty (wygenerowaną jako PDF) opatrzoną datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z wymaganymi w wersji papierowej załącznikami.

2. Wersję papierową oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – prowadzenie punktu w ………………………… w zakresie ………………………” (w miejscach oznaczonych należy wskazać miejscowość oraz zakres, tj. nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).

3. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Oferty niezgodne ze wzorem, złożone po terminie, zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

4. W zadaniu 1 i 2 w pierwszej kolejności będą rozpatrywane tylko oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zarówno pod względem formalnym i merytorycznym), dopiero w sytuacji, gdy nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu zostaną ocenione oferty dotyczące prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (dotyczy wersji elektronicznej i papierowej),

b) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),

c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,

d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,

e) formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach,

f) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

g) oferta posiada wymagane załączniki (do oferty w wersji papierowej dołączono wymagane dokumenty);

2) kryteria oceny merytorycznej:

a) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-3 pkt),

b) planowane działania w zakresie realizacji zadania, w tym np. atrakcyjność i trafność planowanych działań (0-3 pkt),

c) spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt),

d) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt),

e) budżet zadania - realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),

f) zasoby rzeczowe i osobowe związane z realizacją zadania (0–3 pkt),

g) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0–5 pkt);

3) kryteria oceny końcowej - uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 23 pkt),

6. Ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych, tylko i wyłącznie w następujących sytuacjach:

- gdy wszystkie oferty dotyczące preferowanego zakresu świadczeń w danym punkcie podlegałyby odrzuceniu z przyczyn formalnych lub w przypadku,

- gdy w konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dotyczy punktu w Malborku i w Nowym Stawie), a wszystkie złożone oferty na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach podlegałyby odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku oraz na stronach: www.bip.powiat.malbork.pl oraz www.powiat.malbork.pl . Przewidywany termin upublicznienia listy – do 10 grudnia 2018 r.

Dopuszcza się możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu na uzupełnienie ofert, w szczególności w przypadku, gdy żadna z rozpatrywanych ofert na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie spełni wymogów konkursu.

7. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie ofert do oceny merytorycznej do właściwej komisji konkursowej.

8. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej przeprowadzi ocenę merytoryczną. W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, komisja konkursowa będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie wydanie opinii do ocenianych ofert i przedstawienie jej Zarządowi Powiatu Malborskiego.

9. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Malborskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. Informacja o wyborze ofert wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.malbork.pl, na stronie powiatowej www.powiat.malbork.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku.

  1. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Wzór umowy dostępny jest na stronie powiatowej https://www.powiat.malbork.pl w zakładce: NGO.

4. Zarząd Powiatu Malborskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

5. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w wersji papierowej sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania dostępny będzie na stronie powiatowej www.powiat.malbork.pl w zakładce: NGO.

6. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Malborskiego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie oraz przesunięcia terminu składania ofert.

2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku, 82-200 Malbork, pl. Słowiański 17, tel. 55 646 04 10, e-mail: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patrycja Pawlikowska

Data wytworzenia:
14 lis 2018

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
14 lis 2018, godz. 09:14

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
25 paź 2019, godz. 09:27