Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Starosta Powiatu Malborskiego

 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

  1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe: architektura i urbanistyka, budownictwo, pokrewne;
 2. posiadanie stażu pracy w sektorze publicznym lub w branży kierunkowej;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych, w szczególności ustaw:
 • o samorządzie powiatowym,,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Prawo budowlane,
 • o własności lokali,
 • o udostępnianiu informacji publicznej,
 • o ochronie danych osobowych,
 • o transporcie kolejowym,
 • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • akty wykonawcze do ww. ustaw.
 1. znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office,
 2. przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.
 1. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, indywidualne rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, życzliwe podejście do interesanta.

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. wynikających z ustawy: o samorządzie powiatowym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo budowlane, o własności lokali, o udostępnianiu informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o transporcie kolejowym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 3. nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
 4. przygotowanie pozwoleń na budowę;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 6. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 7. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
 8. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie zmiany sposobu użytkowania  i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
 9. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
 10. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
 11. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego;
 12. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 13. przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
 14. dokonywanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
 15. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;
 16. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
 17. przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego wynikających z zakresu działania Wydziału, współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału;
 19. obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw;
 20. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. miejsce pracy: 82-200 Malbork Pl. Słowiański 17
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin
 4. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin
 5. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu
 6. urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku
z obowiązującym rozkładem czasu pracy

 1. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy
 2. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  i wynosi:

       2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

       1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

       3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 530), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 8. kwestionariusz personalny.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.06.2024 r. do godz. 1400  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork pokój nr 24 (I piętro)
w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.”

lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

z dopiskiem jak wyżej

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.                                                                     

 

           

 

Malbork, dnia 04.06.2024 r.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Malborku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

2. Kontakt do inspektora ochrony danych mail: iod@powiat.malbork.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ (DOCX, 12.28Kb) 2024-06-04 10:09:15 4
OGŁOSZENIE O NABORZE (PDF, 334.65Kb) 2024-06-04 10:09:15 4
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI (DOC, 26.00Kb) 2024-06-04 10:09:15 0
OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA (DOC, 27.00Kb) 2024-06-04 10:09:15 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Marchaj

Data wytworzenia:
04 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Karol Wasiluk

Data publikacji:
04 cze 2024, godz. 10:13

Osoba aktualizująca informacje

Karol Wasiluk

Data aktualizacji:
04 cze 2024, godz. 10:13