Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 12, 13, 14, art. 7a i 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 220, 221 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika nr 1 do Uchwały X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Malborskim zmienionej Uchwałą Nr XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu oraz Uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Postanowienia ogólne.

1) Konkurs odbędzie się zgodnie z regulaminem i przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2) Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie zadań jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym organizacjom i stowarzyszeniom wykonującym zadania
o charakterze ponadgminnym, spełniającym wymogi określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom.

3) O zlecenie zadania mogą ubiegać się wyżej wymieni realizujący zadania określone
w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.

4) Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych
w regulaminie oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej.

2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Powiat obejmuje zadania określone w art. 403 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

b) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

d) przedsięwzięcia zawiązane z ochroną powierzchni ziemi;

e) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

f) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

g) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

h) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

i) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

j) wspomaganie ekologicznych form transportu;

k) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

l) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

m) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

n) edukacje ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

o) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

p) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

q) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy
z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

r) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 696);

s) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

3. Wysokość środków planowanych na realizację zadań zleconych do realizacji w 2016 r. określa Rada Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na rok 2016.

4. Wysokość środków publicznych na realizację zadań przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 30 000 zł.

5. Termin i warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu winny być zrealizowane najpóźniej do 30 listopada 2016 r. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

6. Termin i warunki składania ofert.

1) Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzach stanowiących załączniki uchwały w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Malborku, Plac Słowiański 17 w terminie do 31.12.2015 r. do godz. 1000 z wyraźnym opisem koperty. Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania, nazwę oferenta, jego dane adresowe oraz dopisek: „Konkurs na realizację zadania publicznego dotyczącego ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. Wydział Środowiska i Rolnictwa”.

2) Oferta powinna zawierać załączniki określone w § 6 „Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu” tj. załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. zmienionej Uchwałą XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu.

3) W przypadku uchybień formalnych podmiot składający wniosek zostanie wezwany do usunięcia uchybień w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Zarząd Powiatu Malborskiego dokonuje wyboru zadania oraz podejmuje decyzję
o udzieleniu dotacji na jego realizację na podstawie przedstawionych opinii właściwych Komisji w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia stosownych zmian w budżecie Powiatu.

O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o dotację zostają poinformowane w formie pisemnej, a także informacja ta zostanie przedstawiona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

1) merytoryczne – cele zadnia, ważność zadania dla realizowanych przez powiat celów, miejsce wykonania zadania, opis zadania i harmonogram działań, zakładane rezultaty zadania, w tym możliwość ich upowszechniania,

2) finansowe – kalkulacja spójna z harmonogramem, koszt zadania, udział środków własnych, inne źródła finansowe,

3) organizacyjne – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją publiczną,

4) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Priorytetowym zadaniem w 2016 r. będzie realizacja Projektów: „Dobry klimat dla powiatów – działania wspierające powiatu malborskiego” oraz „Zwiększenie terenów zielonych na terenie powiatu malborskiego”.

Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z zasadami finansowania oraz pobrać obowiązujące wzory ofert i sprawozdań, a także karty projektów, ze strony internetowej www.bip.powiat.malbork.pl zakładka Ochrona Środowiska – Finansowanie, oraz ze strony internetowej www.powiat.malbork.pl zakładka – Środowisko – Finansowanie ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (55) 646 04 35, (55) 646 04 38.

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Malborskiego.


 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szymkowiak

Data wytworzenia:
09 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Paweł Szymkowiak

Data publikacji:
09 lis 2015, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Szymkowiak

Data aktualizacji:
15 lut 2016, godz. 09:20