Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej na rok 2021

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej na rok 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej na rok 2021

 1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:
  1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;
  2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowy;
  3. zaopiniowanie ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu Malborskiego propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
  1. 3 przedstawicieli Urzędu;
  2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.
 3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:
  1. członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
  2. do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
   a) czynny udział w pracach Komisji,
   b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;
 4. Prawa członków Komisji Konkursowej:
  1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
  2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.
 5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:
  1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
  2. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
  3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie do 8 stycznia 2021 r:

lub

 • dostarczyć oryginały do siedziby Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, Malbork od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7.30 - 15.30, p. 211 II piętro

lub

 • wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17 – decyduje data wpływu do Urzędu
 • w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż jest wymagane do komisji – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udzieli Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku, tel.: 55-646-04-49, e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej .docx (DOCX, 18.59Kb) 2020-12-07 13:53:56 137
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Rojek

Data wytworzenia:
07 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Rojek

Data publikacji:
07 gru 2020, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Rojek

Data aktualizacji:
07 gru 2020, godz. 13:53