Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływajacych o długości do 24 m - obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r.

 

Przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

 1. statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
 1. jachtów rekreacyjnych,
 2. jachtów komercyjnych;
 1. statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
 1. jachtów rekreacyjnych,
 2. jachtów komercyjnych,
 3. jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

 1. statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski;
 2. statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich);
 3. statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim;
 4. statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów);
 5. statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący - Starosta albo Polski Związek Sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. jednostce pływającej – należy przez to rozumieć jacht oraz jednostkę pływającą używaną do połowu ryb;
 2. jachcie – należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;
 3. jachcie rekreacyjnym – należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
 4. jachcie komercyjnym – należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
  a) odpłatnym przewozie osób,
  b) odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
  c) odpłatnym udostępnianiu statku w celach:
  - amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym lub,
  - rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.
  d) odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
  e) każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku
  -o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
 5. jednostce pływającej używanej do połowu ryb – należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;
 6. jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb – należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 7. jednostce pływającej używanej do połowów rybackich – należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – określa wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o:

 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 2.  zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 3.  wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
 4.  wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1–3, pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 4, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

 1. dowodu własności, którym może być w szczególności:
  a) faktura VAT,
  b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
  c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające oprawie własności,
  d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
 2. wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:
  a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
  – imię i nazwisko albo nazwę,
  – PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany - w przypadku osób fizycznych,
  – NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
  – adres zamieszkania albo adres siedziby,
  – adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
  b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
  – wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
  – numer rejestracyjny,
  – datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
  c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
  d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
  e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
  f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
  – amatorskiego połowu ryb,
  – połowów rybackich,
  – rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
  g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
  h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
  j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
  k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
  l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
  m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
  n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
  o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
  p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 3. dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a–c oraz i–p;
 4. dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w pkt 1 i 3, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane.

Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:

 1. dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;
 2. kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;
 3. następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika.

Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. –przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. –przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy;
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. –przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego (art. 28 ust. 2).

Więcej informacji znajduje się na stronach:

https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

Często zadawane pytania i odpowiedzi:

https://www.ums.gov.pl/2-uncategorised.html


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Zakrzewska

Data wytworzenia:
31 lip 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Rojek

Data publikacji:
31 lip 2020, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Rojek

Data aktualizacji:
31 lip 2020, godz. 11:57