Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wszyscy razem - wykonanie przejścia łączącego pomieszczenia zespołu edukacyjno-terapeutycznego z ogólnodostępnym wejściem do Ośrodka przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Malborku

Wszyscy razem - wykonanie przejścia łączącego pomieszczenia zespołu edukacyjno-terapeutycznego z ogólnodostępnym wejściem do Ośrodka przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Malborku
Numer ogłoszenia: 431264 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej , ul. Jagiellońska 79-82, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 2723242, faks 055 2723242. Adres strony internetowej zamawiającego: http://republika.pl/malspecszkol

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wszyscy razem - wykonanie przejścia łączącego pomieszczenia zespołu edukacyjno-terapeutycznego z ogólnodostępnym wejściem do Ośrodka przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Malborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje roboty: rozbiórkowe, budowlane, wodno-kanalizacyjne, instalacji elektrycznych,instalacje c.o. Zakres prac szczegółowo określa przedmiar robót, który stanowi załącznik do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (wystarczy podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonała co najmniej 3 roboty budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz, że roboty zostały prawidłowo ukończone i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz co najmniej 4 osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zadania, z których każda posiada minimum roczny staż pracy przy pracach budowlano-remontowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą kierować robotami przy wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, parafowany projekt umowy, pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę o ile są potrzebne.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://republika.pl/malspeszkol; http://bip.powiat.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Jagiellońska 79/82 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Jagiellońska 79/82 82-200 Malbork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 73.KB) 2011-12-22 08:24:02 73.KB 806 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ i załączniki.pdf (PDF, 832KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:24:02 832KB 134 razy
Wynik postępowania
1 Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie Wszyscy razem.pdf (PDF, 532KB) 2012-01-10 12:37:27 532KB 1074 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 08:24:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 10-01-2012 12:37:27