Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.malbork.pl

 

Malbork: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
Numer ogłoszenia: 334135 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku , Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 2734542, faks 055 2734542.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.malbork.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.powiat.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 - wg załączonej mapy nr 1 A. Ciągnik z dwoma napędami i rozsiewaczem Wykonawcy do pługa Wykonawcy. B.Ładowacz Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji przetargowej. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

a.Formularz Oferty ( na załączonym druku ) - załącznik nr 1 b.Formularz cenowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą ceną zamówienia ( na załączonym druku ) - załącznik nr 2 c.Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3, 3a d.Oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność gospodarczą e.Parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Informacje dotyczące postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informacje zawarte są w załączniku - projekt umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Plac Słowiański 17 82 - 200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 08:45, miejsce: Zarzad Dróg Powiatowych w Malborku Plac Słowiański 17 82 - 200 Malbork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 54.KB) 2011-12-22 08:01:02 54.KB 666 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1 materiały przetargowe.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:01:02 33.KB 26 razy
2 2 instrukcja dla Wykonawców.doc (DOC, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:06:59 103KB 24 razy
3 3 opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:06:59 29.KB 21 razy
4 4 umowa.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:06:59 35KB 24 razy
5 5 oferta.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:07:41 30.KB 23 razy
6 6 formularz cenowy.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:07:41 31.KB 22 razy
7 7 dokument najmu pojazdu.doc (DOC, 40KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:07:41 40KB 30 razy
8 8 wykaz dróg.pdf (PDF, 12.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:11:19 12.KB 22 razy
9 mapa1.jpg (JPG, 7.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 08:11:19 7.9MB 29 razy
Wynik postępowania
1 wybór oferty 334135-2011 ZDP-SM-3059-2011.pdf (PDF, 95.KB) 2011-12-27 12:02:15 95.KB 1081 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 08:01:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 27-12-2011 12:02:15