Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.11.2022.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

ZZP.272.11.2022.II

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego
prowadzone na podstawie Zarządzenia  NR 47/221  Starosty Powiatu Malborskiego
 z dnia 27 lipca 2021r
„Procedura udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

 

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot zamówienia.

Pas drogowy dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

Rodzaj, typy i ilości – opis przedmiotu zamówienia.

Według załącznika nr 3 – Wykaz drzew do wycinki

Termin wykonania zamówienia.

 (według załącznika nr 3)

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

Wykonawca określi cenę wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego zgodnie z załącznikiem nr 3.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta :

 • Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym
 • Oferta winna zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Świadectwo ukończenia kursu /szkolenia lub uprawnienia na pilarkę spalinową
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 150.000,00 zł
 • Przedstawić minimum dwie referencje dotyczące prac związanych z usuwaniem drzew na łączną kwotę min. 30.000,00 zł ( referencje można łączyć) wystawione w terminie do 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
 • Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty  jest najniższa cena za wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

W przypadku udzielenia jednakowej ceny przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej z Wykonawcami.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 14.02.2022r. do godz. 12.00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA NA WYCINKĘ DRZEW Z PASÓW DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO”.

Nie otwierać przed 14.02.2022r.  godz. 1215.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Przemysław Konsowicz, tel. (055) 273 45 42 lub 606 221 302

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wykaz drzew do wycinki
 4. Mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia z pasów dróg powiatowych
 5. Projekt umowy
 6. Wykaz robót (wycinka drzew) + referencje

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 105KB) 2022-02-08 12:24:17 105KB 44 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 15.KB 14 razy
2 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 215KB 12 razy
3 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 28.KB 15 razy
4 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 490KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 490KB 14 razy
5 Załącznik nr 3 - Wykaz drzew do wycinki ? kopia.xlsx (XLSX, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 29.KB 23 razy
6 Załącznik nr 3 - Wykaz drzew do wycinki.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 253KB 26 razy
7 Załącznik nr 4 - Mapa.pdf (PDF, 617KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 617KB 15 razy
8 08_02_2022_12_24_17_Załącznik nr 4 - Mapa.pdf (PDF, 617KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:17 617KB 13 razy
9 Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:43 23.KB 13 razy
10 Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (PDF, 242KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:43 242KB 18 razy
11 Załącznik Nr 6 -Wykaz robót.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:43 18.KB 13 razy
12 Załącznik Nr 6 -Wykaz robót.pdf (PDF, 444KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-02-08 12:24:43 444KB 16 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 60.KB) 2022-02-16 09:30:45 60.KB 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 08-02-2022 12:24:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 08-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 16-02-2022 09:30:45