Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.58.2021.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku

ZZP.272.58.2021.II

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku

prowadzone na podstawie Zarządzenia NR 47/2021 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 27 października 2021r
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z Zapytaniem cenowym „Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z przedstawieniem rabatu w systemie sprzedaży bezgotówkowej”, w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone na terenie miasta Malbork w odległości maksymalnej 5 km od siedziby Zamawiającego.

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Fakturowanie będzie obejmowało 2 tygodniowe okresy sprzedaży z 14 - dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:

 • etylina Pb 95    –     2500 l. 
 • olej napędowy (nie ulepszony)  –    3000 l.

Ilość paliwa są wartościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstaw do wnoszenia przez dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych.

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zamawiającego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Sprzedający określi cenę rabatu za 1 litr paliwa (osobno etylina Pb 95 i olej napędowy).

Sprzedający określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich.

Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.

Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Sprzedający powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym określając wysokość stałego rabatu za 1l paliwa. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:
  1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  2. podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,
  3. parafowany przez Sprzedającego projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty jest udzielony rabat na etylinę Pb 95 i olej napędowy - 100%. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Sprzedającemu, którego łączny rabat będzie największy. W przypadku udzielenia jednakowego rabatu przez Sprzedającego, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej ze Sprzedającymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24 (I piętro – SEKRETARIAT ),

Pl. Słowiański 17,82-200 Malbork do dnia 23.11.2021r. do godz. 12.00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„OFERTA NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH

DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH”.

Nie otwierać przed 23.11.2021r.  godz. 1215.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Serzysko, tel. (055) 646 04 08

Załączniki:

 1. Formularz cenowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
 4. Projekt umowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych - skan.pdf (PDF, 298KB) 2021-11-17 08:55:11 298KB 55 razy
2 Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych - tekst.pdf (PDF, 207KB) 2021-11-17 08:55:11 207KB 51 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 Formularz cenowy.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-11-17 08:55:11 31KB 8 razy
2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunkow w postępowaniu.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-11-17 08:55:11 30KB 8 razy
3 Załącznik nr 3 Oświadczenie o jakosci paliwa.doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-11-17 08:55:11 27.KB 8 razy
4 Załącznik nr 4 Projekt umowy.doc (DOC, 41KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-11-17 08:55:11 41KB 8 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 43.KB) 2021-11-25 15:01:49 43.KB 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-11-2021 08:55:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Serzysko 17-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Rojek 25-11-2021 15:01:49