Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.41.2021.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim

NR sprawy ZZP.272.41.2021.II

 

Zapytanie cenowe prowadzone na podstawie: Załącznika nr1 do Zarządzenia nr 20/2014r Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 10 lipca 2014r. „Procedura udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.” w celu

„Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim."

 

 1. Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
NIP 579 22 52 374
REGON 192644731
e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl    lub    ii@powiat.malbork.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim w szacunkowej ilości 330 ton.

 1. Piasek dostarczony będzie transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego samochodami wywrotkami ( nie łamanymi ) o tonażu do 20 ton.
 2. Poszczególne dostawy realizowane będą w oparciu o pisemne i telefoniczne zapotrzebowanie w terminie do 3 dni od chwili złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca gwarantuje zachowanie stałej określonej w ofercie ceny na w/w materiały.
 4. Piasek winien spełniać następujące warunki techniczne:
  • Piasek przesiany, który może być stosowany do zimowego utrzymania dróg.
  • Frakcje uziarnienia do 2mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960 z późn. zm.)
  • Nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń tj. patyków, liści chwastów, gliny i innych.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości dostarczanej partii materiału. Wykonawca zakwestionowaną jakość partii materiału odbierze na koszt własny.
 1. Termin wykonania zamówienia:

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Należy przyjąć, że w okresie od stycznia do marca 2022r (I etap) Zamawiający złoży zamówienie na ok. 180 ton piasku, a w okresie od października do końca grudnia 2022r (II etap) na ok. 150 ton piasku. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku złożenia zamówienia na ilości mniejsze od wskazanych.

 1. Okres gwarancji:

Nie dotyczy.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przesłać - złożyć w:

Starostwie Powiatowym w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
do dnia 28.10.2021r. do godziny 13:00

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

dnia 28.10.2021r. do godziny 13:15
Wydział Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku pokój 219
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

 1. Warunki płatności: określone w „Projekcie umowy”.

 2. Kryterium wyboru wykonawcy: cena

Najkorzystniejsza oferta, to oferta z najniższa ceną netto za 1 tonę.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Agnieszka Skrzypek           Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji

Małgorzata Serzysko          Inspektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji

 1. Sposób przygotowywania oferty:

  1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta”.
  2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
  3. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika.
  4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w ten sposób, aby uniemożliwić dekompletację.
  5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zapobiegając jej naruszalność do terminu otwarcia ofert.
  6. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie z niżej wymienionym oznaczeniem:

 

Adres Zamawiającego

…………………………………………………………

Oferta do zapytania cenowego pn.:

……………………………………………………………..……………………

Nie otwierać przed dniem …………………………….godz. ……………

Adres Wykonawcy

……………………………………………………………..……………………

 

  1. Oferta składa się z:
   • Parafowanego „Projektu umowny”.
   • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
   • Opini technicznej stwierdzającej, że oferowany przez firmę piasek może być stosowany do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę piasku.pdf (PDF, 303KB) 2021-10-21 09:52:20 303KB 56 razy
2 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę piasku.docx (DOCX, 33.KB) 2021-10-21 09:52:20 33.KB 54 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o unieważnieniu postępowania - tekst.pdf (PDF, 139KB) 2021-11-03 12:52:10 139KB 47 razy
2 Informacja o unieważnieniu postępowania - skan.pdf (PDF, 46.KB) 2021-11-03 12:52:10 46.KB 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-10-2021 09:52:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Serzysko 21-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 03-11-2021 12:52:24