Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.27.2020.II - Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy mostu o nr JNI 01026485 w m. Laski położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G rz. Święta - Laski - Kościeleczki - DK55 na terenie Powiatu Malborskiego

ZZP.272.27.2020.II

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie naprawy mostu o nr JNI 01026485 w m. Laski położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G rz. Święta -Laski-Kościeleczki-DK55  na terenie Powiatu Malborskiego

Zarządzenia  NR 20/2014  Starosty Powiatu Malborskiego 
z dnia 10 lipca 2014r
„Procedura udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym na naprawę  mostu o nr JNI 01026485 położonego nad rz. Świętą w m. Laski w ciągu drogi powiatowej nr 2919G , gmina Nowy Staw, Powiat Malborski.                                                                                                                                        

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace remontowe:

 • wykonanie wzmocnienia mostu poprzez tymczasowe podparcie dźwigarów mostu kątownikiem
 • wypełnienie betonem C16/20 podmytych miejsc pod przyczółkami
 • naprawa konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową PCC

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot zamówienia.

Pas drogowy drogi powiatowej nr 2919G w m. Laski

Termin wykonania zamówienia.

30 wrzesień 2020 r.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

Wykonawca określi cenę naprawy mostu zgodnie z zał. nr 2 i nr 3

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Każdy oferent zobowiązany jest do wykonania wyceny po wcześniejszym zapoznaniem się z obiektem mostowym i warunkami terenowymi realizacji robót

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

 • Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym
 • Oferta winna zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 •  Parafowanie przez wykonawcę projekt umowy

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem sprzętowym i kadrą techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia. Kierownik budowy winien posiadać wymagane prawem uprawnienia do realizacji zamówienia t. j. posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. W trakcie wykonywanych prac wykonawca zapewni stały nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności mostowej.
 • Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty użytych materiałów do naprawy mostu
 • Wykonawca udzieli  na zastosowane materiały i wykonane prace dwuletniej gwarancji od dnia naprawy mostu
 • Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu i pracowników
 • Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 zadaniami odpowiadające swoją  wartością i rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty  jest najniższa cena .

W przypadku udzielenia jednakowej ceny przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej z Wykonawcami

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24 (I piętro – SEKRETARIAT), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 20.05.2020r. do godz. 12.00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA NA  NAPRAWĘ MOSTU W M. LASKI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2919G rz. Święta-Laski-Kościeleczki-DK55”.
Nie otwierać przed 20.05.2020r.  godz. 1200.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  Andrzej Szymański tel. 55 273 45 42 lub 604151056

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie oferertowe - skan.pdf (PDF, 141KB) 2020-05-12 10:49:22 141KB 163 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zał. nr 1-opis przedmiotu zamówiena.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 73.KB 22 razy
2 Zał. nr 1-opis przedmiotu zamówiena.odt (ODT, 6.3KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 6.3KB 16 razy
3 Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 142KB 13 razy
4 Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 29KB 12 razy
5 zał nr 3-kosztorys uproszczony.xlsx (XLSX, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 20.KB 26 razy
6 zał. nr 4-projekt umowy.pdf (PDF, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 140KB 13 razy
7 12_05_2020_10_49_22_zał. nr 4-projekt umowy.pdf (PDF, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-05-12 10:49:22 140KB 14 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie - skan.pdf (PDF, 41.KB) 2020-05-21 13:58:25 41.KB 173 razy
2 zawiadomienie - tekst.pdf (PDF, 103KB) 2020-05-21 13:58:25 103KB 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 12-05-2020 10:49:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Szymański 08-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-05-2020 13:58:35