Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.08.2020.II - Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego

ZZP.272.08.2020.II

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych dla obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego Zarządzenia  NR 20/2014  Starosty Powiatu Malborskiego  z dnia 10 lipca 2014r
„Procedura udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

 

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym na przegląd okresowy obiektów mostowych dla obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Malborskiego.

W ramach zadania wykonawca powinien dokonać dokładnego sprawdzenia stanu technicznego wskazanych obiektów mostowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wskazać usterki, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych z w/w powodu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot zamówienia.

Pas drogowy dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

Rodzaj, typy i ilości – opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie dokumentacji przeglądów okresowych obiektów mostowych, przeglądów podstawowych (rocznych) dla 22 obiektów mostowych, przeglądów (rozszerzonych) dla 4 obiektów mostowych według załącznika nr 3.

Termin wykonania zamówienia.

30 wrzesień 2020 r.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca określi cenę dokumentacji podstawowej (rocznej) 22 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich ) 4obiektów mostowych zgodnie z zał. nr 3.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym
  • Oferta winna zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia t.j. posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego
  • Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty:

Przyjętym kryterium wyboru oferty  jest najniższa cena.

W przypadku udzielenia jednakowej ceny przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej z Wykonawcami.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24  (I piętro – SEKRETARIAT ), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 06.03.2020r. do godz. 12.00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„OFERTA NA PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW MOSTOWYCH POŁOŻONYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO”.
Nie otwierać przed 06.03.2020r.  godz. 1200.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  Andrzej Szymański tel. 55 273 45 42 lub 604151056

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe - skan.pdf (PDF, 2.3MB) 2020-02-05 09:45:39 2.3MB 266 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówiena.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-05 09:45:39 78.KB 57 razy
2 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-05 09:45:39 29KB 41 razy
3 Załącznik nr 3 - wykaz mostów-przeglądy.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-05 09:45:39 89.KB 61 razy
4 Załącznik nr 4 - mapa.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-05 09:45:39 1.9MB 54 razy
5 Załącznik nr 5 - projekt umowy.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-02-05 09:45:39 23.KB 59 razy
Wynik postępowania
1 09.03.2020 Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan.PDF (PDF, 554KB) 2020-03-09 11:54:00 554KB 298 razy
2 09.03.2020 Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 197KB) 2020-03-09 11:54:00 197KB 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 05-02-2020 09:45:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Szymański 05-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-03-2020 11:54:09