Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.09.2020.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

ZZP.272.09.2020.II

Zapytanie ofertowe

na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego prowadzone na podstawie Zarządzenia  NR 20/2014  Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 10 lipca 2014r „Procedura udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

 

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot zamówienia.

Pas drogowy dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

Rodzaj, typy i ilości – opis przedmiotu zamówienia.

Według załącznika nr 3 – Wykaz drzew do wycinki

Termin wykonania zamówienia.

 (według załącznika nr 3)

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca określi cenę wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego zgodnie z załącznikiem nr 3.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym
  • Oferta winna zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Świadectwo ukończenia kursu /szkolenia lub uprawnienia na pilarkę spalinową
  • Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty  jest najniższa cena za wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

W przypadku udzielenia jednakowej ceny przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej z Wykonawcami.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24  (I piętro – sekretariat), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 05.02.2020r. do godz. 12:00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA NA WYCINKĘ DRZEW Z PASÓW DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO”.
Nie otwierać przed 05.02.2020r.  godz. 1200.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Przemysław Konsowicz, tel. 55 273 45 42 lub 606 221 302                                                                    

           

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.PDF (PDF, 530KB) 2020-01-29 14:31:01 530KB 132 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:01 215KB 19 razy
2 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:01 15.KB 25 razy
3 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 491KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:01 491KB 15 razy
4 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:01 29KB 22 razy
5 Załącznik nr 3 - Wykaz drzew do wycinki.PDF (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:01 1.1MB 34 razy
6 Załącznik nr 4 - Mapa.PDF (PDF, 847KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:01 847KB 23 razy
7 Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (PDF, 241KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:25 241KB 29 razy
8 Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx (DOCX, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-29 14:31:25 22.KB 13 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan.PDF (PDF, 321KB) 2020-02-07 11:24:36 321KB 137 razy
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 111KB) 2020-02-07 11:24:36 111KB 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 29-01-2020 14:31:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Konsowicz 29-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 07-02-2020 11:25:12