Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.06.2020.II - Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020 roku. Zadanie 1 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją; Zadanie 2 - Wykonanie remontu zaniżeń i kolein nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco

Ogłoszenie nr 503893-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.
 

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański  17 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.malbork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) bip.powiat.malbork.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia bip.powiat.malbork.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020r.
Numer referencyjny: ZZP.272.06.2020.II
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020r. Zadanie 1 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych grysem bazaltowym i emulsją” przy użyciu remontera wyposażonego w dwa zbiorniki na dwie różne frakcje kruszywa w ilości 300 ton. 1. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 1..1. gruntowne oczyszczenie uszkodzenia z kurzu, luźnej ziemi i błota 1..2. natrysk emulsji 1..3. uzupełnienie ubytku zgodnie z Szczegółowa specyfikacja techniczną D-05.03.17 2. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +10°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +5°C. 3. Wykonawca ma obowiązek zaznaczyć na jezdni farbą czerwoną lub pomarańczową początek i koniec robót na danym odcinku drogi w każdym dniu wykonywania prac oraz poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o wyremontowanych odcinkach, podając numer drogi i lokalizację w celu odbioru robót oraz sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, uzgodnienia, przestawienia i utrzymania oznakowania robót na każdym etapie robót, w tym oznakowanie remontowanych odcinków dróg. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem czasowy projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. 6. Na bieżąco zakres robót będzie wskazywany i odbierany przez przedstawicieli Zamawiającego. 7. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi Zamawiającego miejsca robót i uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności od warunków atmosferycznych oraz będzie zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wyrobionego materiału. 8. Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysami na sucho, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. 9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: • stosownego oznakowania sprzętu wykonującego remont • wyposażenia swoich pracowników w kamizelki ostrzegawcze i telefon komórkowy. 10. Wymaga się od Wykonawcy posiadania min. 2 remonterów drogowych oddanych do dyspozycji Zamawiającego. 11. Każdy samochód przed wyjazdem do Zamawiającego i na powrocie do Wykonawcy musi być zważony na koszt Wykonawcy, a kierowca ma posiadać kwit wagowy. Zamawiający losowo również będzie ważył samochody w celu weryfikacji ilości materiałów przeznaczonych do wbudowania Uwaga: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. zmiany ( zmniejszenia lub zwiększenia ) ilości remontu. b. do skierowania Wykonawcy na drogi powiatowe nie wymienione w Rozdziale II, a będące zarządzane przez Powiat Malborski. c. Zmiany terminu wykonania remontu. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania rękojmi. Zadanie 2 Wykonanie remontu zaniżeń i kolein nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco. Opis przedmiotu robót Warstwa ścieralna gr. 4 cm, AC 11 S 50/70 w ilości 144m2 Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 w ilości 28 Mg Skropienie C 60 B ZM w ilości 352m2 Frezowanie gr. 4 cm w ilości 99m2 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni w ilości 232m2

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, czyli po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1, Prawa zamówień publicznych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów jeżeli Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: Zadanie 1 184.500,00zł Słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych Zadanie 2 49.800,00zł Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy winni udokumentować TYLKO realizację robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w ilości nie mniej niż 300 ton. Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Zadanie 2 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej w ilości nie mniej niż 140m². Wykonane roboty budowlane należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub / i przyznaną zdolność kredytową ( linię kredytową, linię gwarancyjną itp. ) Wykonawcy, wystarczającą do zrealizowania zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadany dostęp do środków finansowych lub / i przyznana zdolność kredytowa ( linia kredytowa, linia gwarancyjna itp. ) musi być w wysokości nie mniej niż: Zadanie 1 184.500,00zł Słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych Zadanie 2 49.800,00zł Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla spełnienia w/w warunku mogą łączyć środki finansowe lub / i przyznaną zdolność kredytową. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5.2.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, o treści zgodnej z załącznikiem „Wykaz robót budowlanych”. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości: Zadanie 1 4.500,00zł Słownie: cztery tysiące pięćset złotych Zadanie 2 1.200,00zł Słownie: jeden tysiąc dwieście złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. w pieniądzu – tylko przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - numer rachunku: 15 1160 2202 0000 0002 5858 5462 z adnotacją: Wadium – Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020r. – zadanie nr 1 Wadium – Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020r. – zadanie nr 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć w formie oryginału do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w formie pieniężnej – przelewem na konto Zamawiającego, zostaną zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
rękojmia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3 Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 4 Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 5 W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych grysem bazaltowym i emulsją

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020r. Zadanie 1 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych grysem bazaltowym i emulsją” przy użyciu remontera wyposażonego w dwa zbiorniki na dwie różne frakcje kruszywa w ilości 300 ton. 1. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 1..1. gruntowne oczyszczenie uszkodzenia z kurzu, luźnej ziemi i błota 1..2. natrysk emulsji 1..3. uzupełnienie ubytku zgodnie z Szczegółowa specyfikacja techniczną D-05.03.17 2. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +10°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +5°C. 3. Wykonawca ma obowiązek zaznaczyć na jezdni farbą czerwoną lub pomarańczową początek i koniec robót na danym odcinku drogi w każdym dniu wykonywania prac oraz poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o wyremontowanych odcinkach, podając numer drogi i lokalizację w celu odbioru robót oraz sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, uzgodnienia, przestawienia i utrzymania oznakowania robót na każdym etapie robót, w tym oznakowanie remontowanych odcinków dróg. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem czasowy projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. 6. Na bieżąco zakres robót będzie wskazywany i odbierany przez przedstawicieli Zamawiającego. 7. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi Zamawiającego miejsca robót i uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności od warunków atmosferycznych oraz będzie zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wyrobionego materiału. 8. Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysami na sucho, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. 9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: • stosownego oznakowania sprzętu wykonującego remont • wyposażenia swoich pracowników w kamizelki ostrzegawcze i telefon komórkowy. 10. Wymaga się od Wykonawcy posiadania min. 2 remonterów drogowych oddanych do dyspozycji Zamawiającego. 11. Każdy samochód przed wyjazdem do Zamawiającego i na powrocie do Wykonawcy musi być zważony na koszt Wykonawcy, a kierowca ma posiadać kwit wagowy. Zamawiający losowo również będzie ważył samochody w celu weryfikacji ilości materiałów przeznaczonych do wbudowania Uwaga: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. zmiany ( zmniejszenia lub zwiększenia ) ilości remontu. b. do skierowania Wykonawcy na drogi powiatowe nie wymienione w Rozdziale II, a będące zarządzane przez Powiat Malborski. c. Zmiany terminu wykonania remontu. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania rękojmi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rękojmia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie remontu zaniżeń i kolein nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 Wykonanie remontu zaniżeń i kolein nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco. Opis przedmiotu robót Warstwa ścieralna gr. 4 cm, AC 11 S 50/70 w ilości 144m2 Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 w ilości 28 Mg Skropienie C 60 B ZM w ilości 352m2 Frezowanie gr. 4 cm w ilości 99m2 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni w ilości 232m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rekojmia 40,00

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 1.0MB) 2020-01-17 13:30:04 1.0MB 141 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Rozdział 1 SIWZ.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:30:04 1.5MB 35 razy
2 Rozdział 1 Załącznik nr 1 i 2 OFERTA.pdf (PDF, 499KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:30:04 499KB 23 razy
3 Rozdział 1 Załącznik nr 3 UMOWA.pdf (PDF, 794KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:30:04 794KB 19 razy
4 Roadział I Załacznik 4 Mapa.pdf (PDF, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:30:04 2.5MB 20 razy
5 Rozdział II OST i SST (1).pdf (PDF, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:30:04 3.6MB 19 razy
6 Rozdział II OST i SST (2).pdf (PDF, 402KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:30:04 402KB 18 razy
7 oferta.doc (DOC, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-17 13:35:01 149KB 25 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert ZZP 272 06 2020 II - skan.pdf (PDF, 115KB) 2020-02-03 11:53:51 115KB 135 razy
2 Informacja z otwarcia ofert ZZP 272 06 2020 II - tekst.pdf (PDF, 160KB) 2020-02-03 11:55:00 160KB 119 razy
Wynik postępowania
1 wybór oferty zadanie 2 - skan.PDF (PDF, 313KB) 2020-02-21 10:34:06 313KB 132 razy
2 wybór oferty zadanie 2 - tekst.pdf (PDF, 207KB) 2020-02-21 11:36:46 207KB 111 razy
3 wybór oferty - skan.PDF (PDF, 680KB) 2020-02-28 10:45:02 680KB 103 razy
4 wybór oferty - tekst.pdf (PDF, 232KB) 2020-02-28 10:45:02 232KB 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-01-2020 13:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Serzysko 17-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 28-02-2020 10:45:14