Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OR.272.52.2019.II - zapytanie cenowe: "Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim"

NR sprawy OR.272.52.2019.II

Zapytanie cenowe

prowadzone na podstawie: Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014r Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 10 lipca 2014r. „Procedura udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.” w celu

„Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim."

 

 1. Zamawiający:
  Powiat Malborski
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork
  NIP 579 22 52 374
  REGON 192644731
  e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl lub ii@powiat.malbork.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim.
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa z opcją zakupu piasku w ilości maksymalnej 375 ton.
  1. Piasek dostarczony będzie transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego samochodami wywrotkami ( nie łamanymi ) o tonażu do 20 ton.
  2. Poszczególne dostawy realizowane będą w oparciu o pisemne i telefoniczne zapotrzebowanie w terminie do 3 dni od chwili złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca gwarantuje zachowanie stałej określonej w ofercie ceny na w/w materiały.
  4. Piasek winien spełniać następujące warunki techniczne:
   • Piasek przesiany, który może być stosowany do zimowego utrzymania dróg.
   • Frakcje uziarnienia do 2mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960 z późn. zm.)
   • Nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń tj. patyków, liści chwastów, gliny i innych.
   • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości dostarczanej partii materiału. Wykonawca zakwestionowaną jakość partii materiału odbierze na koszt własny.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
  Należy przyjąć, że w okresie od stycznia do marca 2020r ( I etap ), Zamawiający złoży zamówienie na ok. 195 ton piasku a w okresie od października do końca grudnia 2020r ( II etap ), na ok. 180ton piasku. Wykonawca nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku złożenia zamówienia na ilości mniejsze od wskazanych.
 4. Okres gwarancji:
  Nie dotyczy.
 5. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Malborku (pokój 24 – SEKRETARIAT)
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork
  do dnia 26.11.2019r. do godziny 12:00
 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  dnia 26.11.2019r. do godziny 12:10
  Wydział Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku pokój 219
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork
 7. Warunki płatności:
  Określone w załączniku nr 2 Projekt umowy
 8. Kryterium wyboru wykonawcy: cena
  Najkorzystniejsza oferta, to oferta z najniższa ceną netto za 1 tonę.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
  • Karol Gumprecht - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji
  • Małgorzata Serzysko - Inspektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji
 10. Sposób przygotowywania oferty:
  1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta” stanowiącego załącznik nr 1.
  2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
  3. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika.
  4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w ten sposób, aby uniemożliwić dekompletację.
  5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zapobiegając jej naruszalność do terminu otwarcia ofert.
  6. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie z niżej wymienionym oznaczeniem:
Adres Zamawiającego
 
…………………………………………………………
 
Oferta do zapytania cenowego pn.:
 
……………………………………………………………..……………………
 
Nie otwierać przed dniem …………………………….godz. ……:………
 
Adres Wykonawcy
 
……………………………………………………………..……………………
  1. Na kompletną ofertę składa się:
   • Załącznik nr 1     Oferta
   • Załącznik nr 2     Parafowany Projekt umowny
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
   • Opinia techniczna stwierdzająca, że oferowany przez firmę piasek może być stosowany do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie cenowe - dostawa z opcją zakupu piasku - skan.PDF (PDF, 1.6MB) 2019-11-19 08:51:26 1.6MB 199 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 - Oferta.docx (DOCX, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-19 08:51:26 21.KB 16 razy
2 Załącznik nr 2 - Umowa.docx (DOCX, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-19 08:51:26 17.KB 20 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF (PDF, 173KB) 2019-11-28 12:24:39 173KB 129 razy
2 Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 136KB) 2019-12-02 13:30:50 136KB 107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 19-11-2019 08:51:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Serzysko 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 02-12-2019 13:30:50