Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ED.042.7.2019.AW - Zapytanie cenowe na realizację usługi polegającej na transporcie osób - uczniów na spotkania akademickie - wyjazd 23.11.2019r. z Malborka do Politechniki Gdańskiej przez Uniwersytet Gdański i powrót

ZAPYTANIE CENOWE

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Powiat Malborski ma zamiar zlecić w trybie rozeznania rynku (zapytania ofertowego) realizację usługi polegającej na transporcie osób – uczniów na spotkania akademickie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat malborski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Wobec tego zwraca się z zapytaniem o koszt wynajmu autokaru/busa na potrzeby przewiezienia w obie strony tych osób, wg następujących zasad:

Lp.

Trasa wyjazdu - przyjazdu

Data i godzina

Liczba osób do przewiezienia w obie strony

 

 

Przyjazd do Gdańska
Wyjazd z Gdańska do Malborka

 

1.

Wyjazd z Malborka (zbiórka wstępnie przy Starostwie Powiatowym w Malborku) do Politechniki Gdańskiej przez Uniwersytet Gdański

23 listopada 2019 r. godz. 9:30
(o tej godzinie rozpoczynają się zajęcia)
 
Wyjazd z Malborka
godz. 7:45
23 listopada 2019 r. godz. 15:30
(o tej godz. planowane jest zakończenie zajęć)
 
Wyjazd z Gdańska
godz. 15:30 

Wstępnie
30 osób

Powiat Malborski przy wyborze przewoźnika kierował się będzie najniższą ceną.

Wszystkie miejsca w autokarze/busie muszą być siedzące.

Bardzo prosimy, o ile Państwo byliby zainteresowani wyceną i realizacją transportu, o przesłanie propozycji cenowej ze wskazaniem liczby osób, które mogą Państwo przewieźć oraz ceny brutto za przewóz tych osób.

Propozycję cenową należy przesłać do godz. 10:00 dnia 20-11-2019 roku – pocztą elektroniczną na adres a.wietrzykowska@powiat.malbork.pl., bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pokój 48 lub faxem na nr: 55 272 34 62

 

INFORMACJE PRZETARGOWE:

Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Niniejszej zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 w związku z 6a. Ustawy Prawo    zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
 1. Obowiązek informacyjny RODO
  1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[1], w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
  2. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
  3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
  4. Treść omawianego powyżej oświadczenia, została ujęta w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
   1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:
    Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku
    Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
   2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Malborskim – Starostwie Powiatowym w Malborku jest:
    Paweł Szarmach
    adres e-mail: iod@powiat.malbork.pl
    telefon: 55 646-04-39
   3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego niniejszego zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu na usługę społeczną w oparciu o art. 138o. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.);
   4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 i 2018);
   5. udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
   6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
   7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
   8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   9. Wykonawca posiada:
    • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
     (* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
    • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
     (** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   10. Wykonawcy nie przysługuje:
    • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  6. Pozostałe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, dostępne pod poniżej wskazanym adresem: http://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/1052
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Nierozpatrywania propozycji ofertowych, otrzymanych po terminie;
 2. Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;
 3. Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich;
 4. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania;
 5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 

[1]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie cenowe - skan.pdf (PDF, 316KB) 2019-11-14 10:15:35 316KB 116 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zapytanie o transport -Zdolni z pomorza - wzór cennika.docx (DOCX, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-14 10:15:35 4.1MB 8 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ED.042.7.2019.AW - skan.pdf (PDF, 78.KB) 2019-11-20 15:13:53 78.KB 108 razy
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ED.042.7.2019.AW - tekst.pdf (PDF, 324KB) 2019-11-20 15:15:09 324KB 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 14-11-2019 10:15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Lopko 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-11-2019 15:15:09