Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OR.272.62.2019.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku

OR.272.62.2019.II

Zapytanie ofertowe

na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku

prowadzone na podstawie Zarządzenia  NR 20/2014  Starosty Powiatu Malborskiego  z dnia 10 lipca 2014r. „Procedura udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie rabatu do cen paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku w systemie sprzedaży bezgotówkowej,  w okresie od 1 stycznia 2020r.  do 31 grudnia 2020r. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone na terenie miasta Malbork w odległości maksymalnej 5 km od siedziby Zamawiającego.

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

Fakturowanie będzie obejmowało 2 tygodniowe okresy sprzedaży z 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:

 • etylina Pb 95    –     2500 l.
 • olej napędowy (nie ulepszony)  –    3000 l.

Ilość paliwa są wartościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstaw do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych.
Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Sprzedający określi cenę rabatu za 1 litr paliwa (osobno etylina Pb 95 i olej napędowy).

Sprzedający określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich.

Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.

Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Sprzedający powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym określając wysokość stałego rabatu za 1l paliwa. 
  Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:
  1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  2. podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,
  3. parafowany przez Sprzedającego projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty  jest udzielony rabat na etylinę Pb 95 i olej napędowy  - 100%  . Realizacja zamówienia zostanie powierzona Sprzedającemu, którego łączny rabat będzie największy.

W przypadku udzielenia jednakowego rabatu przez Sprzedającego, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej ze Sprzedającymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24  (I piętro – Sekretariat), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 02.12.2019r. do godz. 12:00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH  DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH”.

Nie otwierać przed 02.12.2019r.  godz. 1215.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Przemysław Konsowicz, tel. (055) 273 45 42 lub 606 221 302

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
 4. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych.PDF (PDF, 592KB) 2019-11-13 13:02:43 592KB 133 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 240KB 10 razy
2 Formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 29KB 10 razy
3 załącznik nr 1 - oswiadczenie o spelnianiu warunkow w postepowaniu.pdf (PDF, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 166KB 13 razy
4 załącznik nr 1 - oswiadczenie o spelnianiu warunkow w postepowaniu.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 26.KB 10 razy
5 załącznik nr 2 - oswiadczenie o jakosci paliwa.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 120KB 16 razy
6 załącznik nr 2 - oswiadczenie o jakosci paliwa.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 24KB 11 razy
7 Umowa.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-13 13:02:43 38KB 33 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan.PDF (PDF, 168KB) 2019-12-10 13:47:23 168KB 122 razy
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 118KB) 2019-12-10 13:47:23 118KB 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 13-11-2019 13:02:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Konsowicz 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 10-12-2019 13:47:33