Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OR.272.03.2019.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

 

Malbork, dnia 05.02.2019r.

 

 

OR.272.03.2019.II

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

prowadzone na podstawie

Zarządzenia NR 20/2014 Starosty Powiatu Malborskiego

z dnia 10 lipca 2014r

„Procedura udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

 

 

Zamawiający: Powiat Malborski

Plac Słowiański 17

82 - 200 Malbork

NIP: 579-22-52-374

REGON: 192644731

 

 

Przedmiot zamówienia:


Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot zamówienia.

Pas drogowy dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

 

Rodzaj, typy i ilości - opis przedmiotu zamówienia.

Według załącznika nr 3 - Wykaz drzew do wycinki

 

Termin wykonania zamówienia.

( według załącznika nr 3)

 

 

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

Wykonawca określi cenę wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego zgodnie z załącznikiem nr 3.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym

  • Oferta winna zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  • Świadectwo ukończenia kursu /szkolenia lub uprawnienia na pilarkę spalinową

  • Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego

W przypadku udzielenia jednakowej ceny przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowego zapytania ofertowego lub negocjacji cenowej z Wykonawcami.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24 (I piętro - SEKRETARIAT ), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 08.02.2019r. do godz. 12.00

 

 

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA NA WYCINKĘ DRZEW Z PASÓW DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO.

Nie otwierać przed 08.02.2019r. godz. 1200.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Przemysław Konsowicz, tel. (055) 273 45 42 lub 606 221 302

 

 

 

 


Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia

  2. Formularz ofertowy

  3. Wykaz drzew do wycinki

  4. Mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia z pasów dróg powiatowych

  5. Projekt umowy

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.PDF (PDF, 623KB) 2019-02-05 11:41:44 623KB 374 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.PDF (PDF, 636KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-02-05 11:41:44 636KB 54 razy
2 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.PDF (PDF, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-02-05 11:42:07 155KB 60 razy
3 Załącznik nr 3 - Wykaz drzew do wycinki.PDF (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-02-05 11:42:25 1.4MB 57 razy
4 Mapa.PDF (PDF, 982KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-02-05 11:42:44 982KB 53 razy
5 Projekt Umowy.PDF (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-02-05 11:43:10 1.3MB 51 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF (PDF, 389KB) 2019-02-15 11:25:03 389KB 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 05-02-2019 11:41:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Konsowicz 05-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 15-02-2019 11:36:34