Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.malbork.pl

 

Malbork: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
Numer ogłoszenia: 334135 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku , Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 2734542, faks 055 2734542.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 - wg załączonej mapy nr 1 A. Ciągnik z dwoma napędami i rozsiewaczem Wykonawcy do pługa Wykonawcy. B.Ładowacz Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

a.Formularz Oferty ( na załączonym druku ) - załącznik nr 1 b.Formularz cenowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą ceną zamówienia ( na załączonym druku ) - załącznik nr 2 c.Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3, 3a d.Oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność gospodarczą e.Parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Informacje dotyczące postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informacje zawarte są w załączniku - projekt umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Plac Słowiański 17 82 - 200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 08:45, miejsce: Zarzad Dróg Powiatowych w Malborku Plac Słowiański 17 82 - 200 Malbork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf 2011-12-22 08:01:02 54.KB 530 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1 materiały przetargowe.pdf po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:01:02 33.KB 20 razy
2 2 instrukcja dla Wykonawców.doc po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:06:59 103KB 18 razy
3 3 opis przedmiotu zamówienia.pdf po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:06:59 29.KB 16 razy
4 4 umowa.doc po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:06:59 35KB 19 razy
5 5 oferta.doc po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:07:41 30.KB 17 razy
6 6 formularz cenowy.doc po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:07:41 31.KB 17 razy
7 7 dokument najmu pojazdu.doc po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:07:41 40KB 24 razy
8 8 wykaz dróg.pdf po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:11:19 12.KB 16 razy
9 mapa1.jpg po terminie otwarcia ofert 2011-12-22 08:11:19 7.9MB 24 razy
Wynik postępowania
1 wybór oferty 334135-2011 ZDP-SM-3059-2011.pdf 2011-12-27 12:02:15 95.KB 964 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 08:01:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 27-12-2011 12:02:15