Zaproszenie do zgłaszania się do komisji konkursowych na rok 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018.

 

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest

 1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;

 2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;

 3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty oraz OCENA OFERTY.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

 1. 2 przedstawicieli Urzędu,

 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

2) do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji,

 2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4. Prawa członków Komisji Konkursowej:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;

 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;

 2. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 25 listopada do 23 grudnia 2016 roku:

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku, tel.: 55 646-04-48, 646-04-50, e-mail: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl lub m.piekarska@powiat.malbork.pl

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik formularz zgoszeniowy na członka komisji opiniującej złożone oferty.doc 2017-12-15 13:26:23 pobrano 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 15-12-2017 13:26:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Pawlikowska 15-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 15-12-2017 13:27:43