Konkurs na 1 wolne stanowisko Głównego Księgowego w SOSW w Malborku

KONKURS
na 1 wolne stanowisko Głównego Księgowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1870 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.).

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku
w dniu 04.07.2017 r. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko Głównego Księgowego w SOSW w Malborku

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. Etap pierwszy – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu;

 2. Etap drugi – postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

  1. merytorycznej oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych;

  2. testu kwalifikacyjnego;

  3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ilość wolnych stanowisk pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może zostać osoba, która:

  1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Efta) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  2. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

  3. Spełnia jeden z poniższych warunków:

   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

   • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

   • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

  4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  5. Na dzień złożenia wniosku nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 roku poz. 168).

  6. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo skarbowe lub za żadne inne przestępstwo.

  7. Ma nieposzlakowaną opinię.

  8. Przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  9. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  10. Posiada biegłą umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE, programy finansowo-księgowe, bankowość elektroniczna, program Płatnik).

  11. Posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, wraz z aktami wykonawczymi, o podatku od towarów i usług.

 

 1. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

  1. Znajomość zagadnień związanych z działalnością księgowości ośrodka szkolno-wychowawczego z udokumentowaniem doświadczenia.

  2. Znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek.

  3. Obsługa komputera i programów księgowych.

  4. Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń pracowników, składek ZUS oraz podatku dochodowego.

  5. Znajomość zasad inwentaryzacji.

  6. Znajomość zasad gospodarki kasowej.

  7. Znajomość prawa zamówień publicznych.

  8. Umiejętność kierowania pracą w zespole.

  9. Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Głównego księgowego:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości.

  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

  3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności wydatków gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.

  5. Opracowanie projektu budżetu dochodów i wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku na rok kalendarzowy.

  6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

  7. Opracowanie i realizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w trybie kontroli wewnętrznej.

  8. Opracowanie projektów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora SOSW, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

  9. Nadzór nad inwentaryzacją.

  10. Kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruktaż oraz szkolenie.

  11. Czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki.

  12. Współpraca z Organem prowadzącym oraz innymi podmiotami.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. CV;

  2. list motywacyjny;

  3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem;

  4. kopie świadectw pracy potwierdzające praktykę w księgowości, lub zaświadczenie o zatrudnieniu w księgowości;

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  6. oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w zamkniętej kopercie) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku, ul. Jagiellońska 79/82 w sekretariacie lub pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku ul. Jagiellońska 79/82 z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 14:30.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. (055) 272-32-42.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lipca 2017 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku.

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie etapu drugiego konkursu.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.powiat.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, będą odesłane za zwrotnym potwierdzeniem.

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku

Małgorzata Bychawska

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Konkurs - główny księgowy.pdf 2017-07-04 07:41:39 pobrano 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-07-2017 07:41:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 04-07-2017 07:41:39