Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 12.06.2017r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję

XXIII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 12 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wręczenie Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

 3. Stwierdzenie prawomocności.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie Protokołu z XXI i XXII sesji Rady Powiatu.

 6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok:

 1. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok oraz projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 2. Uchwała Nr 044/p119/R/IV/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 3. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2016 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2016r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 5. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwała Nr 076/p119/AIV/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 29 maja 2017r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Załącznik Nr 2).

 7. projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 8. dyskusja.

 9. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok.

 10. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok.

 1. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 2. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2016r. - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku (Załącznik Nr 3).

 3. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Malborka nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji (Załącznik Nr 4).

 4. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/345/2014 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Malborskiego, których zarządzającym jest Powiat Malborski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (Załącznik Nr 5).

 5. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/203/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27.04.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (Załącznik Nr 6).

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej (Załącznik Nr 7).

 7. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 8).

 8. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 9).

 9. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 10).

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski i oświadczenia.

 12. Zamknięcie XXIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.).

 

Z poważaniem,

 

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 12-06-2017 godz 13-00 - Zawiadomienie Sesja XXIII.pdf 2017-06-06 08:12:50 pobrano 158 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 06-06-2017 08:12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 06-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 06-06-2017 08:13:38