Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
     20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.
 5. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 6. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2017 r. wynosił 15,80%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. 55 646 04 09.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik OGŁOSZENIE.pdf 2017-03-10 14:39:13 pobrano 161 razy
2 zalacznik kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc 2017-03-10 14:39:13 pobrano 129 razy
3 zalacznik oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc 2017-03-10 14:39:13 pobrano 133 razy
4 zalacznik oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc 2017-03-10 14:39:13 pobrano 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 10-03-2017 14:39:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 10-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-03-2017 07:53:26