Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości


Starosta Powiatu Malborskiego

 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

  2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

  3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

  4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

  1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

  2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2011 r. wynosił 12,99 %.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2012 roku do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości .”

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata lub na stronie internetowej www.bip.powiat.malbork.pl

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2002r.: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

 

Malbork, dnia 27.01.2012r.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik ogloszenie_o_konkursie.pdf 2012-01-27 08:09:27 pobrano 637 razy
2 zalacznik kwestionariusz_personalny_kandydata.doc 2012-01-27 08:09:27 pobrano 643 razy
3 zalacznik oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc 2012-01-27 08:09:27 pobrano 592 razy
4 zalacznik opis_stanowiska_pracy_i_charakterystyka_wymagan_na_stanowiku.pdf 2012-01-27 08:09:27 pobrano 1148 razy
5 zalacznik oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc 2012-01-27 08:09:27 pobrano 567 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 27-01-2012 08:07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 15-02-2012 08:27:37