Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego

 

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1225)

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego.

 

 1. Podmiotu uprawnione do złożenia oferty:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.

 1. Rodzaj zadania:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2017 r. planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 60.725,88 zł brutto.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się. Powiat Malborski przekaże wysokość dotacji celowej dla organizacji pozarządowej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania środków finansowych z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Pomorskiego.
  2. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają:
   • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.),
   • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

5.   Warunki przyznania dotacji:

 1. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnia łącznie następujące

d)  złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi w warunkach konkursu, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie.

2) Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot następujących dokumentów:

’ zapewnienia poufności w związku z udzielaniem  nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz

’ zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

6.   Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 2. Miejsce realizacji: realizacja zadania odbywać się będzie na terenie Powiatu Malborskiego w miejscowości Malbork wyłącznie w zlokalizowanym przy Placu Słowiańskim 17 punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, w dni robocze, zgodnie z harmonogramem: a) poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00, b) wtorek w godz. 10.00 – 14.00, c) środa w godz. 10.00 – 14.00, d) czwartek w godz. 10.00 – 14.00, e) piątek – w godz. 10.00 – 14.00. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ma zapewniony dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz posiada wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielania pomocy prawnej. Wyposażenie lokalu, stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Malborku zapewnia właściwy sprzęt i oprogramowanie zapewniające dostęp do ogólnie dostępnych baz aktów prawnych, bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, a także umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Kompleksową obsługę organizacyjno-techniczną punktu przyjmuje na siebie Starostwo Powiatowe w Malborku.
 3. Warunki realizacji zadania:

7.  Termin i warunki składania ofert:

8.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Malborskiego.
 2. Komisja Konkursowa otworzy koperty z ofertami oceni oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) i niniejszego ogłoszenia, odrzuci oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w wymienionej ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie, rozpatrzy oferty, które spełniły warunki w ocenie formalnej i oceni je pod względem merytorycznym.
 3. Kryteria stosowane przez Komisję Konkursową przy ocenie merytorycznej ofert:
 4. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Malborskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2016 r.
 6. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość przyznanej dotacji zostanie umieszczona zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiat.malbork.pl, na stronie powiatowej: www.powiat.malbork.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa, niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Malborskiego uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.
 7. Do uchwały Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

9.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w 2016 roku.    59.946,00 zł

10.  Informacje dodatkowe:

 1. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac Słowiański 17, osobiście w pok. 42, telefonicznie pod numerem telefonu: (55) 646-04-10 lub (55) 646-04-39.
 2. Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się
  za nierozstrzygnięty.

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Wzór oferty - konkurs nieodpłatna pomoc prawna.docx 2016-10-14 07:38:31 pobrano 208 razy
2 zalacznik Uchwała ZP Nr 203-2016 - konkurs nieopłatna pomoc prawna.pdf 2016-10-14 07:38:31 pobrano 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 14-10-2016 07:38:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 13-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 14-10-2016 07:38:31