Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

 

 

Numer kolejny w ewidencji

 

 

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

 

Daty wpisów do ewidencji

1. Cel/ cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

 

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

 

 

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

 

 

 

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

 

 

 

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

 

 

 

Status organizacji pożytku publicznego

 

 

 

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

 

 

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

 

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

 

 

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  1.  

Stowarzyszenie GAMA

15 12. 2016 r.

1. Działania m. in. w zakresie:

- pomocy społecznej,

- integracji i reintegracji zawodowej,

- ochrony i promocji zdrowia,

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

- nauki, szkolnictwa wyższego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, itp.

2. UE

3. Środki działania:

- dialog 3 sektorów (administracja, biznes, NGO) wspierający rozwój społ. Obywatelskiego,

- działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza,

- współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej,

- organizacja warsztatów, szkoleń seminariów,

- prowadzenie punktów informacji, wymiany doświadczeń, itp.

 

82-200 Malbork,

ul. Krakowska 8/2

Stowarzyszenie GAMA jest reprezentowane przez przedstawiciela – Panią Bożenę Gorczyca

Stowarzyszenie GAMA nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu Regulaminu – podjęta w dniu 6 12. 2016 r.

NIE

 

 

 

 

2.

Klub Strzelecki VIS Malbork

22 12. 2016 r.

1. Cele stowarzyszenia:

- popularyzowanie strzelectwa sportowego,

- udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo,

- stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków stowarzyszenia,

- organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym,

- zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej,

- działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich w kraju,

- propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych – będących odbiciem zainteresowań członków,

- popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej, itp.

2. RP

3. Środki działania:

- organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i zagranicą,

- uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych,

- wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni,

- naukę i propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkań i warsztatów,

- krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną, w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej, itp.

82-200 Malbork,

ul. Stefana Batorego 21

Klub Strzelecki VIS Malbork reprezentowany jest przez Zarząd, w składzie:

1. Jarosław Dymek’

2. Dorota Demczyńska – Dymek,

3. Michał Dynowski.

Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Okoński,

2. Piotr Zimbał,

3. Renata Bugaj.

Uchwała Nr 2/2016 z dnia 19. 12. 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia Klub Strzelecki VIS Malbork

NIE

 

 

 

 

3.

Komitet Społeczny Mieszkańców Dzielnicy Zatorze Miasta Malborka

12 06. 2017 r.

Cele Stowarzyszenia:

1. podniesienie bezpieczeństwa i atrakcyjności istniejącego miejsca aktywnego wypoczynku i zabaw Dzielnicy Zatorze;

2. podniesienie świadomości mieszkańców Dzielnicy Zatorze odnośnie korzyści płynących ze współodpowiedzialności za wspólne dobro;

3. integracja społeczności lokalnej;

4. tworzenie nowych miejsc aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców Dzielnicy Zatorze

pl. J. Kusocińskiego 2

82-200 Malbork

Stowarzyszenie Komitet Społeczny Mieszkańców Dzielnicy Zatorze Miasta Malborka reprezentowany jest przez Panią Jolantę Truszczyńską

Stowarzyszenie „Komitet Społeczny Mieszkańców Dzielnicy Zatorze Miasta Malborka” nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Uchwała nr 2/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stowarzyszenia „Komitet Społeczny Mieszkańców Dzielnicy Zatorze Miasta Malborka”

NIE

 

 

 

 

4.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł Ząbrowo”

1 08. 2017 r.

Cele Stowarzyszenia:

1. Organizowanie, prowadzenie i propagowanie wychowania fizycznego;

2. kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;

3. dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu sportowego.

Ząbrowo 85, 82-220 Stare Pole

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł Ząbrowo” reprezentowany jest przez Pana Tomasza Kowalskiego

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł Ząbrowo” nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dnia 27 07. 2017 r.

NIE

 

 

 

 

5.

Stowarzyszenie KREATYWNE KOŃCZEWICE

3 08. 2017 r.

Cele stowarzyszenia:

- ochrona zabytków wsi i regionu,

- upowszechnianie wiedzy o wsi Kończewice i gminie Miłoradz;

- inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi i regionu;

- promowanie zdrowej żywności, także w postaci produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego;

- dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego wsi;

- inicjowanie i wspieranie wszelkich działań promocyjnych wsi Kończewice;

Kończewice 32

Stowarzyszenie Kreatywne Kończewice reprezentowane jest przez Panią Aleksandrę Dziubek

Stowarzyszenie Kreatywne Kończewice nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Uchwała nr 2/2017 o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia Kreatywne Kończewice

NIE

 

 

 

 

6.

Stowarzyszenie SYMEON

21 12. 2017 r.

Cele stowarzyszenia:

- organizowanie spotkań, klubów dyskusyjnych;

- krzewienie kultury, etyki chrześcijańskiej, propagowanie chrześcijańskiego etosu życia, pracy i chrześcijańskich postaw;

- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i osób starszych;

- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, itp.

82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 105

Zarząd stowarzyszenia:

Małgorzata Burdzy – prezes;

Grzegorz Irodenko – członek;

Sebastian Lachowicz - członek

Komisja rewizyjna:

Janina Krajewska – przewodniczący;

Magdalena Rodzka – Tołopiło - członek

Uchwała nr 2/2017 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia SYMEON

NIE

 

 

 

 

7.

Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork”

14 05. 2018 r.

Cele stowarzyszenia:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: organizowanie i popularyzowanie koszykówki; prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie koszykówki;

- działania na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy miedzy organizacjami i klubami, w innych miastach, uprawiającymi koszykówkę.

82-200 Malbork,

Pl. G. Narutowicza 11

Zarząd Stowarzyszenia:

Marek Tumelis – prezes;

Aleksandra Sielicka – wiceprezes;

Bożena Sielicka – skarbnik.

Komisja rewizyjna:

Jerzy Sielicki – przewodniczący;

Ewa Mroczkowska – członek;

Grzegorz Rabażyński – członek;

Uchwała nr 2/2018 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork”

NIE

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-05-2016 08:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Pawlikowska 20-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-05-2018 14:20:41