Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.), informuję o zmianie terminu X sesji Rady  Powiatu Malborskiego

X sesję Rady  Powiatu Malborskiego zwołuję na dzień  30 marca 2016r. (środa) na godz. 1400,
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17.

 

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości dochowania obowiązku wynikającego z § 10 ust. 3 Statutu Powiatu Malborskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/25/2014 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 grudnia 2014r. ze zm.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie prawomocności.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
6.    Interpelacje i zapytania.
7.    Informacja o frekwencji radnych za okres od dnia 01.12.2014r. do dnia 31.12.2015r.- referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady Powiatu.
8.    Sprawozdania z prac Rady Powiatu w 2015 roku:
a)    Komisji Stałych Rady – referują przewodniczący Komisji Stałych.
b)    Komisji Rewizyjnej – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
c)    Rady Powiatu Malborskiego – referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady Powiatu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu malborskiego w 2015 roku- referuje Michał Zapolski, p.o. Komendanta Powiatowej Policji w Malborku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Malborskiego w 2015 roku - referuje Adam Zieliński, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Malborskiego w 2015 roku - referuje Elżbieta Zybko, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2015 roku - referuje Marek Wirkus, Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Malborku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
14.    Przedstawienie informacji o działalności Państwowej Straży Rybackiej w 2015 roku referuje Andrzej Bartmański, Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Malborku.
15.    Przedstawienie informacji o działalności Państwowego Inspektora Weterynaryjnego w 2015 roku - referuje Waldemar Nowakowski, Powiatowy Inspektor Weterynarii. .
16.    Przedstawienie informacji o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacji na rynku pracy w powiecie malborskim za 2015 rok - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.
17.    Przedstawienie informacji o ustawowej realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2015 roku - referuje Ryszard Ślązak, przewodniczący PZdsOoN.
18.    Przedstawienie informacji o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku - referuje Anna Niklewska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
19.    Przedstawienie informacji o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Malborku - referuje Małgorzata Wilk, kierownik WTZ.
20.    Przedstawienie informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Malborku w 2015 rok - referuje Wioletta Klepacka, dyrektor DPS w Malborku.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domu   Pomocy Społecznej w Malborku - referuje Wioletta Klepacka,  dyrektor DPS w Malborku.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Malborskiego - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Malborskim na lata 2016-2026- referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Malborskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami III”- referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2016 roku- referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.
27.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.
28.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Lichnowy, Gminie Miłoradz i Gminie Nowy Staw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Beata Zakrzewska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
29.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Nowy Staw zarządzania drogą powiatową Nr 2340G Nowy Dwór Gdański- Nowy Staw- gr. Tczew na odcinku o długości ok.135mb. - referuje Andrzej Szymański, dyrektor ZDP.
30.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu Malborskiego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
31.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
32.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
33.    Podjęcie uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
34.    Podjęcie uchwały o likwidacji Gimnazjum Sportowego w Malborku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
35.    Podjęcie uchwały o likwidacji Technikum dla Dorosłych w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu.
36.    Podjęcie uchwały o likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Malborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
37.    Podjęcie uchwały o likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Malborku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji Edukacji, Kultury i Sportu.
38.    Podjęcie uchwały o likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Malborku wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
39.    Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie zmian trybu i zasad wydawania kart parkingowych – referuje Piotr Szwedowski, członek Zarządu Powiatu.
40.    Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego - referuje Bogusława Luterek, sekretarz powiatu.
41.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
42.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
43.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
44.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
45.    Wolne wnioski i oświadczenia.
46.    Zamknięcie X Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Za zaistniałą sytuację przepraszam.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący
Rady Powiatu Malborskiego
Bogdan Kułakowski

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie - Sesja Rady Powiatu Malborskiego - 30-03-2016.pdf 2016-03-18 12:23:28 pobrano 274 razy
2 skasowany Zawiadomienie - Sesja Rady Powiatu Malborskiegox.pdf 2016-03-17 13:18:14 pobrano 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-03-2016 13:18:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 23-03-2016 13:01:24