Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw Księgowości w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektora do spraw Księgowości w Wydziale
Finansowym
w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do głównych zadań i obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będą:

 1. Opracowywanie projektu budżetu Starostwa oraz jego zmiany w oparciu o dane statystyczne i materiały jednostek budżetowych,
 2. Sporządzenie analiz półrocznych z wykonania gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
 3. Przygotowanie projektu uchwał Rady Powiatu i Zarządu w sprawie zmian w budżecie oraz zawiadamianie zainteresowanych jednostek o dokonanych zmianach w budżecie,
 4. Opracowywanie planów finansowych jednostek i gospodarki pozabudżetowej na podstawie obowiązujących wskaźników,
 5. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości finansowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych z realizacji budżetu,
 6. Przygotowywanie informacji w zakresie planów budżetowych dla potrzeb Starostwa,
 7. Prowadzenie kontroli w podległych Starostwu jednostkach budżetowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych,
 8. Koordynowanie przepływu informacji dotyczących planów finansowych budżetu z księgowością,
 9. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek.

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku
z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa  
  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2016 r. wynosił 17,39%.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dnia 22.03.2016r. o godzinie 10:00 odbędzie się test kompetencyjny 23.03 rozmowa z 3 kandydatów, która osiągnęła najwyższą liczbę punktów. Osoby spełniające warunki formalne zostaną zaproszone telefonicznie do testów. Osoby z trzema najlepszymi wynikami z testów poinformujemy o szczegółach rozmów.

Przewidywany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2016r.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora do spraw Księgowości.”

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Finansowego – Rozalia Ćwirko – Godycka pod nr tel.: 55 646 04 07

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.                                                                 

 

            Malbork, dnia 09.03.2016r.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik ogłoszenie - fn.pdf 2016-03-09 15:40:45 pobrano 216 razy
2 zalacznik kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc 2016-03-09 15:40:45 pobrano 209 razy
3 zalacznik oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc 2016-03-09 15:40:45 pobrano 213 razy
4 zalacznik oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc 2016-03-09 15:40:45 pobrano 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-03-2016 15:40:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 09-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-03-2016 15:40:45