Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Uwaga: nastąpiła zmiana kryteriów naboru.

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będą obowiązki wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie drogowym, rozporządzenia UE nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007r. dotyczące usług publicznych o zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. Urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
     20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.
 5. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 6. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy  
  - za dwutygodniowym wypowiedzeniem
  - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
    2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
    1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
    3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2015 r. wynosił 16,86 %.

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2016 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dnia 20.01.2016r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i / lub testy kompetencyjne. O ich szczegółach osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie 19.01.2016r.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego.”

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – Roman Procyk pod tel.: 55 646 04 30

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.                                                                 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 3 OGŁOSZENIE O KD - zmiana kryteriów naboru.pdf 2016-01-12 14:36:52 pobrano 307 razy
2 skasowany 2 OGŁOSZENIE O KD - poprawka literówki.pdf 2016-01-11 09:39:31 pobrano 23 razy
3 skasowany 2 OGŁOSZENIE O KD.pdf 2016-01-08 11:36:01 pobrano 35 razy
4 zalacznik kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc 2016-01-08 11:36:01 pobrano 249 razy
5 zalacznik oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc 2016-01-08 11:36:01 pobrano 236 razy
6 zalacznik oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc 2016-01-08 11:36:01 pobrano 229 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 08-01-2016 11:36:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 12-01-2016 14:36:52