Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 29.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445), zwołuję IX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się  w dniu 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 1300w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,  z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2016 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu:

  1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2016 – 2030,

  3. odczytanie opinii komisji.

  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

  5. dyskusja,

  6. głosowanie nad projektem uchwały.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok,

  3. odczytanie opinii komisji

  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych

  5. dyskusja,

  6. głosowanie nad projektem uchwały.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Miejskiej Malbork - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2015 roku – referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2016-2017 w warunkach wolnościowych” – referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” - referuje Maciej Rusek, dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum, pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej, na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi)" – referuje Maciej Rusek, dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu malborskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zamiarze likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w ZSP Nr 1 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zamiarze likwidacji Liceum Plastycznego w ZSP Nr 2 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 20. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zamiarze likwidacji Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w ZSP Nr 2 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 21. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w ZSP Nr 3 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 22. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Malborku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego przy CEZ w Malborku– referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 23. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Malborku wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego przy CEZ w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 24. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Malborku wchodzącego w skład ZSP Nr 4 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 25. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych w Malborku wchodzącego w skład ZSP Nr 4 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 26. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Malborku wchodzącego w skład ZSP Nr 4 w Malborku – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 27. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2016 rok – referują przewodniczący poszczególnych Komisji.

 28. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2016 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 29. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2016 rok – referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 31. Wolne wnioski i oświadczenia.

 32. Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445).

 

Z poważaniem, Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie - IX Sesja Rady Powiatu Malborskiegox.pdf 2015-12-22 13:46:07 pobrano 290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 22-12-2015 13:46:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Grabowski 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 22-12-2015 13:47:55