Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska

• prowadzenie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa budowlanego w zakresie:

-zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z ochroną środowiska lub decyzją o warunkach zabudowy,

-warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,

-sprawdzanie poświadczenia zgodności zastosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

• przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane,

• kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,

• wizje w terenie niezbędne do wykonywania obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane,

• przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz współpraca z organem nadzoru budowlanego

• uczestniczenie na wezwanie nadzoru budowlanego we wspólnych czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,

• merytoryczne przygotowywanie poleceń wydawanych przez Starostę właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,

• zapewnienie warunków prawnych dla ochrony dóbr kultury,

• stwierdzanie samodzielności lokali w formie zaświadczeń, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi,

• sporządzanie sprawozdawczości budowlanej na potrzeby organów budowlanych i GUS,

• przekazywanie do archiwum dokumentacji budowlanej obiektów budowlanych do chwili ich rozbiórki lub zniszczenia,

• pomoc w rozliczaniu rzeczowym inwestycji własnych powiatu,

• pomoc merytoryczna w zakresie przeprowadzania przetargów organizowanych przez powiat,

• fachowy nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez powiat.

Wymagania niezbędne:

obligatoryjne umiejętności:

-znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

-znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym

-znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane

-znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

-znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

-znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków

-znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych

-znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

-umiejętność analizowania dokumentacji technicznej-projektów budowlanych

-umiejętność obsługi komputera, pakiet Office (Word, Excel),

dodatkowe atuty:

-doświadczenie w pracy w administracji publicznej, oraz w firmach o profilu budowlanym

-odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność

-uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwych izb samorządu zawodowego

-znajomość sposobów opracowywania specyfikacji technicznych

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
  2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
  3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
  4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

  1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
  2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

  1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2015 r. wynosił 14,82 %.

Oferty zawierające:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej);

-  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015 roku do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie i ocena ofert przez komisje konkursową nastąpi 17.12.2015r. o godzinie 14:15. Test kwalifikacyjny i/lub rozmowa osób spełniających wymogi formalne odbędzie się dnia 18.12.2015r. o godzinie 10:00 (osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie w dniu 17.12.2015r.).

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.”

Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy: 04.01.2016r.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Malborku – Pani Monika Wirkustel. (55) 646 04 40.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.                                                                  

Malbork, dnia 04.12.2015r.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc 2015-12-04 18:44:29 pobrano 201 razy
2 zalacznik oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc 2015-12-04 18:44:29 pobrano 204 razy
3 zalacznik oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc 2015-12-04 18:44:29 pobrano 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-12-2015 18:44:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 04-12-2015 18:47:33