Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r. z późn. zm.) i Uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
w zakresach:

ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 1. Postanowienia ogólne

1) Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, który przyjęty został Uchwałą Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 października 2015r.

2) Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych powiatu malborskiego w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 2016 r.

3) O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Rodzaje zadań

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:

2) z zakresuoświaty i edukacji

3) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4) z zakresu upowszechniania turystyki i wypoczynku

5) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

3. Wysokość środków przekazanych na realizację zadań w roku poprzednim oraz planowane finansowanie zadań w roku 2016

 1. Na realizację zadań w 2015 r. w poszczególnych zakresach przekazano:

 1. Wysokość środków na realizację zadań zleconych do realizacji w 2016 r. określa Rada Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na rok 2016.

4. Termin i warunki realizacji zadania

Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w okresie od01 marca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 doRozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25
z 2011 r. z późn. zm.).

5. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
  Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r. z późn. zm.),
  w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego
  w Malborku, Plac Słowiański 17 w terminie do
  31 grudnia 2015 r. do godz. 10.00 z wyraźnym opisem koperty. Jeżeli organizacja składa więcej niż 1 ofertę, powinny być one złożone każda w osobnej kopercie. Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania, nazwa zadania publicznego, nazwa wydziału zajmującego się danym zakresem działania zadania, dane adresowe oferenta oraz dopisek: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2016 r.”.

 2. Oferta powinna zawierać następujące załączniki:

 1. W przypadku uchybień formalnych wzywa się podmiot składający wniosek do usunięcia uchybień w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii komisji konkursowej, którą powołuje Zarządzeniem Starosta Malborski, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzanej przez merytorycznych pracowników wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Malborku.

Zaopiniowane przez komisję konkursową wnioski, kierowane są do Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu Malborskiego podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji,
w formie uchwały – w oparciu o przedłożone opinie, w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Powiatu.

O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o dotację zostają poinformowane w formie pisemnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

  1. merytoryczne – cele zadnia, ważność zadania dla realizowanych przez powiat celów, miejsce wykonania zadania, opis zadania i harmonogram działań, zakładane rezultaty zadania, w tym możliwość ich upowszechniania,

  2. finansowe – kalkulacja spójna z harmonogramem, koszt zadania, udział środków własnych, inne źródła finansowe

  3. organizacyjne – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją publiczna,

  4. społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z rocznym programem współpracy oraz pobrać obowiązujące wzory oferty ze strony internetowej www.powiat.malbork.pl - zakładka „Informator NGO” lub ze strony Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Malborskiego (www.bip.powiat.malbork.pl).

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie u n/w osób:

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:

Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Organizacji i Polityki Społecznej – p. Anna Niklewska, tel. (55) 646 04 13

 1. z zakresów: oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu – p. Mariola Piekarska, tel. (55) 646 04 48

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Malborskiego.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik oferta 2015.doc 2015-11-27 09:10:04 pobrano 264 razy
2 zalacznik umowa_2015.doc 2015-11-27 09:10:04 pobrano 257 razy
3 zalacznik sprawozdanie 2015.doc 2015-11-27 09:10:04 pobrano 255 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 12-11-2015 08:14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska 09-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 28-12-2015 12:49:55