Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy

Zarząd Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Domu Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 45, 82-200 Malbork

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

  2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

  3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

  4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

  1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

  2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 

Wymagane dokumenty:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, własnoręcznie podpisane: oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym
w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 listopada 2014r. do godz. 1400.

Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Malborku. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku .”

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
nr tel. (55) 647 15 48.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2014r.: Dz. U. nr 0 poz. 1182)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 22.10.2014r.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Ogłoszenie o konkursie.pdf 2014-10-22 10:35:16 pobrano 390 razy
2 zalacznik Kwestionariusz osobowy.doc 2014-10-22 10:35:16 pobrano 330 razy
3 zalacznik Oświadczenie 1.pdf 2014-10-22 10:35:16 pobrano 433 razy
4 zalacznik Oświadczenie 2.pdf 2014-10-22 10:35:16 pobrano 679 razy
5 zalacznik Oświadczenie 3.pdf 2014-10-22 10:35:16 pobrano 1780 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-10-2014 10:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 22-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-10-2014 10:36:13