Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

  2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

  3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

  4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

  1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

  2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2013 r. wynosił 14,55 %.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2014 roku do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości .”

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r.: Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik OGŁOSZENIE O NABORZE.pdf 2014-01-22 13:43:16 pobrano 434 razy
2 zalacznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.doc 2014-01-22 13:43:16 pobrano 378 razy
3 zalacznik OPIS STANOWISKA PRACY I CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ.pdf 2014-01-22 13:43:16 pobrano 747 razy
4 zalacznik OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc 2014-01-22 13:43:16 pobrano 369 razy
5 zalacznik OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc 2014-01-22 13:43:16 pobrano 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-01-2014 13:43:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-01-2014 13:45:02