Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

RADA NADZORCZA
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O W MALBORKU

zaprasza do składania ofert na stanowisko

Prezesa Zarządu

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o. o w Malborku ul. Armii Krajowej 105/106

 

I. Dokumenty wymagane od kandydata:

1. CV

2. Dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy i wykształcenie (kopie dokumentów potwierdzone notarialnie lub urzędowo)

3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

II. Warunki jakie musi spełniać kandydat:

1. W zakresie wykształcenia:

            a) wykształcenie wyższe: medyczne, zarządcze, ekonomiczne, prawnicze, lub

            b) podyplomowe zarządcze

2. W zakresie doświadczenia zawodowego:

a) minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub głównego księgowego, dyr. ds. finansowych w spółkach prawa handlowego, w jednostkach administracji  rządowej i samorządowej, w podmiotach medycznych zatrudniających co najmniej 50 pracowników, lub

b) minimum pięcioletnie doświadczenie pracy w organach spółek prawa  handlowego.

III. Kandydat powinien złożyć następujące oświadczenia:

a)o możliwym terminie rozpoczęcia pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki, liczonym od daty doręczenia powiadomienia o wyborze kandydatury,

b)wynikające z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2006 roku – zał. nr 2a (tj Dz.U. nr 63, poz.425).   

IV. Oferty z adnotacją „ Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Malborku” należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym nazwiskiem i adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu kontaktowego w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106 w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w godzinach od 8,00 do 15,00 lub przesłać pocztą listem poleconym. Datą złożenia oferty jest data jej wpływu do sekretariatu PCZ sp. z o.o. W Malborku (dotyczy również ofert złożonych za pośrednictwem poczty).

V. Do wysłanych dokumentów należy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz926 z późniejszymi zmianami).

VI. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym spółki udostępnione zostaną na wniosek kandydata złożony pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcz.net.pl

VII. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w ciągu 50  dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-05-2013 13:26:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 17-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-05-2013 13:26:04