Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku


Starosta Powiatu Malborskiego

 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Radcy prawnego

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/4 etatu

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godziny,

  2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

  3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

  4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

  1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

  2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2013 r. wynosił 12,95 %.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy i/lub doświadczenie zawodowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

 

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2013 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej: „Nabór na stanowisko Radcy prawnego

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku,  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 05.02.2013r.

 

Warunki oraz tryb przeprowadzenia naboru określa instrukcja, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 26 stycznia 2007r.  w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.pdf 2013-02-05 13:40:00 pobrano 447 razy
2 zalacznik OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.pdf 2013-02-05 13:40:00 pobrano 468 razy
3 zalacznik OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.pdf 2013-02-05 13:40:00 pobrano 463 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 05-02-2013 13:40:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 05-02-2013 14:03:32