Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku

Zarząd Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

  2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

  3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

  4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

  1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

  2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2012 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku .”

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku nr tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2002r.: Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.malbork.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 08.11.2012r.

 

 

Warunki oraz tryb przeprowadzenia naboru określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 222 z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 09_11_2012_10_30_24_Ogłoszenie o konkursie.pdf 2012-11-09 10:30:24 pobrano 538 razy
2 zalacznik Uchwała.ZP.222-2012.07-11-2012 - konkurs na Dyr ZDP.lapx.pdf 2012-11-09 08:15:51 pobrano 819 razy
3 skasowany Ogłoszenie o konkursie.pdf 2012-11-09 08:05:05 pobrano 10 razy
4 zalacznik Kwestionariusz osobowy.doc 2012-11-09 08:05:05 pobrano 509 razy
5 zalacznik Oświadczenie 1.doc 2012-11-09 08:05:05 pobrano 510 razy
6 zalacznik Oświadczenie 2.doc 2012-11-09 08:05:05 pobrano 519 razy
7 zalacznik Oświadczenie 3.doc 2012-11-09 08:05:05 pobrano 507 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-11-2012 08:05:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-11-2012 10:30:24