Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KD

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów; wydawaniem , zatrzymywaniem, cofaniem uprawnień do kierowania; wydawaniem, zmianą lub cofnięciem licencji w krajowym transporcie drogowym; wydawaniem, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy i mieszczący się w granicach powiatu; zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz opiniowaniem wniosków dotyczących dróg publicznych.

Dyrektor - tel. +48 55 646 0 430

Rejestracja pojazdów: tel. 55 646 0 428, 55 646 0 424, 55 646 0 432

Zgłoszenie zbycia pojazdów i odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych: tel. 55 646 0 431

Wydawanie praw jazdy: tel. 55 646 0 433

Licencje, transport, OSK, SKP: tel. 55 646 0 415

Rezerwacja kolejki drogą internetową:

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Z zakresu ruchu drogowego:
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych tablic rejestracyjnych.
 4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 5. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.
 6. Wyrejestrowanie pojazdów.
 7. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne:
  a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
  b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 8. Przyjmowanie, zwrot dokumentów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez organy kontroli lub stacje kontroli pojazdów, po ustaleniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymania.
 9. Przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 10. Prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania, kasacją tablic i druków ścisłego zarachowania.
 11. Wydawanie karty pojazdu dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem nowych pojazdów zakupionych od producenta lub importera.
 12. Dokonywanie wpisu w kartach pojazdów.
 13. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 14. Wydanie decyzji o nadaniu cech indentyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych przepisami prawa.
 15. Wydawanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
 16. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
 17. Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem.
 18. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 19. Przyjmowanie do depozytu prawa jazdy.
 20. Przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy.
 21. Wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz decyzji zwracającej prawo jazdy, po ustaniu przyczyn, które spowodowały zatrzymanie.
 22. Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
 23. Wydanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwających się zastrzeżeń, co do stanu zdrowia.
 24. Wydawanie skierowań oraz zaświadczeń celem sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami.
 25. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu, zniszczeniu i zmianie danych w prawach jazdy i wydawanie wtórników.
 26. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających ten wpis.
 27. Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów.
 28. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
 29. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom.
 30. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających ten wpis.
 31. Nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców.
 32. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
 33. Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydawanie legitymacji instruktora.
 34. Skreślenie instruktorów z ewidencji.
 35. Kierowanie instruktorów na egzamin.
 36. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 37. Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.
 38. Wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach.
 39. Wydawanie kart parkingowych.
 40. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem jednostki do usuwania pojazdów i jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięty pojazd.
 41. Przygotowywanie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
 42. Występowanie do Sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 43. Wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania.

  Z zakresu dróg, kolei, prawa przewozowego i transportu:
 44. Przygotowanie opinii Zarządu Powiatu w sprawach:
  a) ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie powiatu,
  b) zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych,
  c) likwidacji linii kolejowych lub ich części na terenie powiatu.
 45. Przygotowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  a) zaliczenia dróg do kategorii powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa po zasięgnięciu opinii burmistrza, wójta i zarządów sąsiednich powiatów,
  b) przebiegu dróg powiatowych.
 46. Wyznaczenie w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczonego na parkowanie, w tym miejsca przeznaczonego na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
 47. Opiniowanie wniosku o ustalenie strefy płatnego parkowania.
 48. Określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w powiatowym transporcie zbiorowym.
 49. Wydawanie, cofanie lub zmiana licencji w krajowym transporcie drogowym z zastrzeżeniem przewozów taksówkowych.
 50. Wydawanie wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.
 51. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 52. Wydawanie wypisu lub wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 53. Wydawanie, cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy i mieszczący się w granicach jednego powiatu.
 54. Przygotowanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z wydanej licencji na krajowy transport drogowy w razie:
  a) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy,
  b) połączenia, podziału, lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję,
  c) przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub części działalności w zakresie krajowego transportu drogowego od przedsiębiorcy posiadającego licencję.
 55. Kontrola przedsiębiorcy posiadającego licencję, zezwolenie lub zaświadczenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na własne potrzeby z warunkami udzielenia licencji, zezwolenia lub zaświadczenia.
 56. Powołanie komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Z zakresu współpracy:
Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:35:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:23:28