Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6


ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU,

UL. 17 MARCA 6

 

 1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczyciela są najwyższe;

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku może zajmować osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 2. ukończyła studia magisterskie;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 6. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

 1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku” w terminie do dnia 14 maja 2012 r. do godz. 15.00 na adres:

STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU

PL. SŁOWIAŃSKI 17

82-200 MALBORK

WYDZIAŁ PROMOCJI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU - I PIĘTRO, POKÓJ NR 48

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Malborskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 25-04-2012 14:38:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska 25-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 25-04-2012 14:39:43