Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR

Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych zapewnia: sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Dyrektor - pokój nr 42
tel.+48 55 646 0 410

Do ważniejszych zadań Wydziału należy:

 1. Przygotowywanie projektu Statutu Powiatu i propozycji jego nowelizacji.
 2. Przygotowywanie projektów m.in. Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Starostwa Powiatowego, Regulaminu Pracy Starostwa, Regulaminu Wynagradzania oraz Funduszu Socjalnego, dokonywanie zmian wraz z bieżącą aktualizacją wykazu jednostek, instytucji podległych Staroście - kontrola ich realizacji.
 3. Organizowanie spotkań, konferencji, wizyt, uroczystości.
 4. Koordynowanie obiegu dokumentów i pism kierowanych do Starostwa.
 5. Koordynowanie współpracy Starosty z gminami, organizowanie i obsługa techniczna tych spotkań.
 6. Koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym współpraca z partnerami zagranicznymi.
 7. Obsługa sekretariatu Starostwa.
 8. Organizacyjno-techniczna obsługa narad i spotkań kierownictwa Starostwa z kierownictwem komórek organizacyjnych oraz ewidencjonowanie i nadzorowanie realizacji podjętych tam ustaleń.
 9. Zapewnienie wykonania zadań funkcjonowania, kierowania i organizacji pracy w Starostwie.
 10. Wykonywanie czynności związanych ze współpracą z Sejmikiem Województwa Pomorskiego, zwłaszcza w zakresie ewidencjonowania, przekazywania oraz czuwania nad terminową realizacją kierowanych do Starosty inicjatyw, opinii, wniosków oraz interpelacji.
 11. Kontrola terminowego opracowania odpowiedzi na kierowane do Starosty postulaty, skargi i wnioski oraz interpelacje radnych, poselskich i senatorskich, jak i Wojewody Pomorskiego.
 12. Przygotowywanie oraz rejestracja udzielanych przez Starostę upoważnień i pełnomocnictw do działania w jego imieniu.
 13. Prowadzenie wykazu pieczęci urzędowych nagłówkowych i imiennych.
 14. Przygotowywanie opinii w odniesieniu do propozycji zmierzających do powierzenia organom gmin i innym podmiotom - zadań z zakresu działania Powiatu.
 15. Przygotowywanie dla potrzeb Starosty materiałów do okresowych ocen działalności kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa.
 16. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 17. Opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa.
 18. Organizowanie na polecenie Starosty, Wicestarosty - kontroli działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.
 19. Opracowywanie na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, informacji dla Kierownika Starostwa oraz przedstawienie wniosków pokontrolnych.
 20. Współdziałanie w zakresie zapewnienia warunków zgodnej z prawem realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów i referendów.
 21. Organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę, oraz zlecanie badania tych skarg i wniosków odpowiednim komórkom, stosownie do udzielonych dyspozycji.
 22. Prowadzenie rejestru wpływu skarg i wniosków, kierowanie celem załatwienia do resortowych komórek, kontrolowanie terminowego ich załatwiania.
 23. Przygotowywanie i przesyłanie wykazów aktów prawa miejscowego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 24. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Starosty.
 25. Obsługa prawna Starostwa, zastępstwo Starosty w postępowaniu sądowym, łącznie z zastępstwem w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 26. Sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją administracyjną.
 27. Prowadzenie zbioru zarządzeń i decyzji Starosty.
 28. Ustalanie i stosowanie kryteriów, procedur rekrutacji nowych pracowników oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do należytego wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych - służba przygotowawcza.
 29. Zapewnienie odpowiedniej oprawy do złożenia roty ślubowania przez nowozatrudnionych pracowników.
 30. Przygotowywanie materiałów do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników.
 31. Prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania, nagród i premiowania.
 32. Ustalanie potrzeb Starostwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja.
 33. Prowadzenie spraw osobowych Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników administracji zespolonej oraz wszystkich pracowników Starostwa.
 34. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem płac oraz nadzór nad ruchem kadrowym w Starostwie.
 35. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych.
 36. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.
 37. Organizowanie praktyk studenckich, absolwentów szkół wyższych oraz średnich.
 38. Prowadzenie kancelarii ogólnej.
 39. Prowadzenie biblioteki Starostwa.
 40. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych.
 41. Udostępnianie nieodpłatnego wglądu oraz umożliwienie pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego.
 42. Odpłatne udostępnianie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych.
 43. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania, koordynowanie spraw w zakresie informatyki.
 44. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych i przechowywanie tych rzeczy.
 45. Sporządzanie testamentów w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu.
 46. Przygotowywanie materiałów do postępowania repatriacyjnego.
 47. Przygotowywanie materiałów związanych z zatrudnieniem skazanych skierowanych przez sąd w celu wykonywania pracy.
 48. Prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej i stroną internetową Powiatu Malborskiego.
 49. Prowadzenie Rejestru Umów i Porozumień.
 50. Administrowanie budynkiem Starostwa.
 51. Zabezpieczanie mienia Starostwa, organizacja ochrony zajmowanych pomieszczeń.
 52. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji w budynku Starostwa.
 53. Gospodarowanie lokalami biurowymi Starostwa.
 54. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym.
 55. Załatwianie całokształtu spraw związanych z tablicami informacyjnymi.
 56. Obsługa wyjazdów służbowych.
 57. Prowadzenie spraw łączności i telekomunikacji oraz transportu własnego.
 58. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania i formularzami.
 59. Prowadzenie spraw z zakresu bhp na rzecz Starostwa.
 60. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo o zamówieniach publicznych.
 61. Ewidencjonowanie majątku trwałego będącego na wyposażeniu Starostwa.
 62. Ewidencja kosztów utrzymania pojazdów samochodowych.
 63. Prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym.
 64. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej.
 65. Prowadzenie ewidencji umów dotyczących zaopatrzenia Starostwa w środki materialno-techniczne.
 66. Poświadczanie zgodności z oryginałem dokumentów wytwarzanych w Starostwie.
 67. Gromadzenie danych dotyczących świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej i stacjonarnej dla mieszkańców powiatu.
 68. Aktualizacja powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.
 69. Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie zdrowia publicznego.
 70. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej.
 71. Współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnohigienicznego powiatu.
 72. Koordynacja realizacji programów prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu.
 73. Nadzór nad realizacją zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia.
 74. Z zakresu patologii społecznej: inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie:
  1) wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje zajmujące się dziećmi i młodzieżą oraz poradnie przeciwalkoholowe;
  2) wykrywanie patologii społecznych poprzez organizację i koordynację akcji badań;
  3) obejmowanie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
  4) czuwanie nad egzekwowaniem przepisów prawa w zakresie sprzedaży i podawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych;
  5) kierowanie zmianami systemowymi w zakresie organizacji usług leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
 75. Przygotowywanie projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania.
 76. Wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę.
 77. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego.
 78. Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji.
 79. Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 80. Przygotowywanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.
 81. Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym.
 82. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 83. Współpraca z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską i aptekami ogólnodostępnymi na terenie powiatu w sprawach ustalenia godzin pracy aptek oraz dyżurów.
 84. Sporządzanie list płac oraz dyspozycji dotyczących przelewów wynagrodzeń.
 85. Prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - miesięcznych i rocznych na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 86. Rozliczanie umów o dzieło, umów zleceń lub umów agencyjnych.
 87. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, tj. postępowania w sprawach rozliczeń składek, wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat na poszczególne fundusze.
 88. Sporządzanie dokumentów finansowych do ustalenia podstawy wymiaru emerytur i rent pracowników.
 89. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych pracowników Starostwa.
 90. Obsługa rozliczeń dotyczących diet, delegacji krajowych i zagranicznych Radnych Powiatu.

Z zakresu współpracy:

Współpraca z n/w jednostkami:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:26:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:21:36