Biuro Rady - BR

Biuro Rady zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady oraz Zarządu Powiatu.

Pokój nr 50
tel. +48 55 646 0 414

Do głównych zadań Biura należy:

 1. Prowadzenie Biura Rady Powiatu.
 2. Kompletowanie zgromadzonych materiałów niezbędnych do pracy Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu.
 3. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej na posiedzenia Zarządu, Komisji i Rady Powiatu.
 4. Organizacja posiedzeń Zarządu, Komisji i sesji Rady Powiatu (w tym: uroczystych i nadzwyczajnych), posiedzeń wyjazdowych w ramach planu pracy Komisji Rady Powiatu oraz obsługa techniczna i merytoryczna w tym zakresie.
 5. Protokołowanie posiedzeń Komisji Statutowych i Rady Powiatu.
 6. Prowadzenie rejestru i zbioru:
  a) uchwał Zarządu i Rady Powiatu,
  b) wniosków i opinii Komisji,
  c) interpelacji i zapytań radnych.
 7. Przesyłanie, w terminie ustawowym, podjętych uchwał Wojewodzie, a uchwał dotyczących budżetu - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 8. Elektroniczne sporządzanie i wysyłanie wniosków z załączonymi uchwałami podlegającymi publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
 9. Przekazywanie odpisów podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu, wniosków Komisji i interpelacji radnych do realizacji wg kompetencji, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
 10. Nośniki elektroniczne z nagraniami z obrad sesji przechowuje się w starostwie jeden rok, a z nagraniem obrad sesji w sprawie udzielenia absolutorium przez okres kadencji rady.
 11. Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznych informacji dotyczących terminów i porządków planowanych sesji Rady Powiatu, podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
 12. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu.
 13. Przygotowywanie informacji z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 14. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień dotyczących nieobecności radnych na posiedzeniach Zarządu, Komisjach, sesjach Rady Powiatu.
 15. Prowadzenie ewidencji i danych osobowych radnych powiatu.
 16. Przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Organizowanie radnym merytorycznych szkoleń.
 18. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 19. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu.
 21. Udostępnianie dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, sekretarz powiatu oraz Dyrektor Biura Rady.
 22. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz zadań zleconych przez przewodniczącego Rady Powiatu, starostę i sekretarza powiatu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:24:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 05-03-2015 09:20:18